บช.น.ขอแจ้ง​ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนได้รับทราบ

ด้วยกองบัญชาการตำรวจนครบาลขออนุญาต​ แจ้งการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร,การปิดการจราจร,จัดการเดินรถทางเดียวและห้ามจอดรถบริเวณพื้นที่จัดพิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลอุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดลพระอัฐมรามาธิบดินทร,พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง,พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีณพระลานพระราชวังดุสิตในวันพุธที่20 มิถุนายน​ 2562 จึงขอแจ้งให้ประชาชน​ได้รับทราบตามแผนที่แนบมาต่อไป​
ทีมงานประชาสัมพันธ์บช.น.
สุรเชษฐ​ ศิลา​นนท์​ รายงาน​

จ.สระบุรีจัด จัดอบรมความรู้ด้านกฎหมายสำหรับการปฏิบัติราชการหลักสูตรวินัยและการรักษาวินัย แก่ข้าราชการในพื้นที่

   ที่ห้องประชุมโรงแรมเกี่ยวอันอ.เมืองจ.สระบุรี  นายเกียรติศักดิ์ตรงศิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี  เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายสำหรับการปฏิบัติราชการหลักสูตรวินัยและการรักษาวินัย  แก่ข้าราชการในพื้นที่จ.สระบุรี
           โดยสำนักงานจังหวัดสระบุรีได้จัดอบรมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัยข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้าง  รู้หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการทางวินัยได้อย่างถูกต้อง  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถนำความรู้เกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัยมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบของทางราชการได้อย่างถูกต้อง  และเป็นการเสริมสร้างวินัยการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของข้าราชการมีความรู้การดำเนินการทางวินัยมาตรฐานการลงโทษข้าราชการตลอดจนเพื่อเสริมสร้างและป้องกันมิให้ข้าราชการกระทำผิดวินัยและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานได้ถูกต้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน/ดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน
               

ผู้ว่าฯสระบุรี นำหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ลงพื้นที่อำเภอวังม่วง จังหวัดสระบุรี เร่งพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตพร้อมเยี่ยมชาวบ้านและนักเรียนทุนพระราชทาน

วันที่19มิถุนายน​2552  นายแมนรัตน์รัตนสุคนธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนางวรสุดารัตนสุคนธ์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีพร้อมคณะกรรมการสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจ.สระบุรีมีนาย​ศราวุธ​ สุวรรณจูฑะ​ นายอำเภอวังม่วงพร้อมส่วนราชการในจังหวัดสระบุรีออกให้บริการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชนที่บริเวณวัดมณีโชติตำบลแสลงพัน  อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีโดยจัดให้มีการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนระหว่างส่วนราชการของจังหวัดร่วมกับส่วนราชการของอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ในการสะท้อนปัญหาอุปสรรคและความเดือดร้อนและความต้องการของคนในหมู่บ้านในชุมชน
ส่วนนายกิตติพงศ์​ มหิพันธ์​ นายกเทศมนตรี​ ตำบลแสลงพันร่วมลงพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือในด้านต่างๆได้ตรงตามความต้องการของชาวบ้านรวมทั้งการออกให้บริการคำแนะนำต่างๆจากหน่วยงานราชการของจังหวัดและหน่วยงานภาคเอกชน
           ในโอกาสนี้นายแมนรัตน์รัตนสุคนธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้ในพื้นที่  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้มอบของยังชีพและเครื่องใช้ที่จำเป็นและเงินทุนให้กับครอบครัว  จากนั้นลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมนักเรียนทุนพระราชทานมอบทุนการศึกษาสิ่งของเครื่องใช้ให้กับครอบครัวนักเรียนทุนพระราชทาน  โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือทั้งด้านที่อยู่อาศัยและการการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในพื้นที่
           ทั้งนี้โครงการ”หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” เป็นการนำกิจกรรมและงานบริการในหน้าที่ของส่วนราชการต่างๆรวมทั้งหน่วยงานรัฐวิสาหกิจและภาคเอกชนออกไปให้บริการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่รวมทั้งเปิดโอกาสให้ประชาชนนำเสนอความเดือดร้อนหรือความต้องการของคนในพื้นที่ให้ทางจังหวัดหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบเพื่อหาแนวทางแก้ไขหรือให้การช่วยเหลือต่อไป/ดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน
              

จิตอาสาตำรวจน้ำสตูล “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ทำความสะอาดมัสยิด

เมื่อเวลา10.00 น. วันที่19 มิ.ย2562 พ.ต.อ.จตุรวิทย์คชน่วมผู้กำกับการ9 กองบังคับการตำรวจน้ำได้มอบหมายให้พ.ต.ท.บรรเจิด  มานะเวชสว.ส.รน.3 กก.9บก.รน. นำจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ” กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด“เราทำความดีด้วยหัวใจ” นำจิตอาสาตำรวจน้ำจำนวนกว่า30 คนเข้าร่วมพัฒนาทำความสะอาดเก็บกวาดบริเวณโดยรอบมัสยิดมำบังสตูลต.พิมานอ.เมืองจ.สตูลดเพื่อให้มีความสะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม
          มัสยิดเป็นสถานที่ใช้ประกอบศาสนกิจของพี่น้องมุสลิมเป็นสถานที่ที่พี่น้องมุสลิมประกอบกิจกรรมต่างๆเช่นละหมาดสอนหลักการศาสนาแก่สมาชิกในชุมชนแต่ละชุมชนอาจจะมีกิจกรรมที่ประกอบในมัสยิดเหมือนกันบ้างแตกต่างกันบ้างซึ่งส่วนใหญ่จะเน้นกิจกรรมที่เน้นกิจกรรมทางศาสนาเป็นสำคัญความสะอาดจึงเป็นหัวใจหลักสำคัญในการประกอบศาสนกิจต่างๆของพี่น้องมุสลิม
          สำหรับกิจกรรมครั้งนี้เป็นหนึ่งกิจกรรมในโครงการจิตอาสา“เราทำความดีด้วยหัวใจ” ซึ่งทางตำรวจน้ำได้ขับเคลื่อนโครงการจิตอาสาฯโดยรวมพลังจิตอาสาฯร่วมกันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อส่วนรวม
นิตยาแสงมณี// ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล
                 

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานในการประชุม ผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๒

ผวจ.ลพบุรี. ประธานที่ประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นในเมืองลพบุรีนายสุปกิตโพธิ์ปภาพันธ์ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานในการประชุมผู้บริหารและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดลพบุรีครั้งที่๓/๒๕๖๒ณศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรีเพื่อชี้แจงข้อกฎหมายระเบียบข้อบังคับหนังสือสั่งการและเพื่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติราชการของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยมีนายกเทศมนตรีนายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นปลัดเทศบาลปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นพร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการทั้ง๑๑อำเภอเข้าร่วมประชุมเพื่อร่วมปรึกษาหารือและกำหนดการขับเคลื่อนงานพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดลพบุรีโดยนายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีได้มอบหมายให้นายสันธนะบัวชาติปลัดเทศบาลเมืองลพบุรีเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย.                              ธเนศ. วงศ์ใหญ่.  ข่าว/ภาพศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์. 5  จังหวัดลพบุรี.
              

เทศบาลเมืองลพบุรี.เร่งแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี

นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีมอบหมายให้นายสมชัยอินปุระรองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีและว่าที่ร้อยโทดร. จตุรงค์ศิริพานิชกรรองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีลงพื้นที่บริเวณถนนพระรามเพื่อแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตันโดยให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองลพบุรีและเจ้าหน้างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองลพบุรีออกดำเนินการดูดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตันพร้อมกันนี้ก็จะดำเนินการดูดล้างท่อระบายน้ำในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังและท่ออุดตันไว้ล่วงหน้าก่อนเข้าฤดูฝน.               ธเนศ. วงศ์ใหญ่.            ใจรัก. วงศ์ใหญ่.   ข่าว/ภาพ  ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5  เหล่าทัพ.  จังหวัดลพบุรี.