นักเรียนสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทาง วิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลาง

นายจำเริญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีมอบหมายให้ว่าที่ร้อยโทดร. จตุรงค์ศิริพานิชกรรองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรีเป็นตัวแทนในการให้โอวาทและมอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้แก่คณะครูและนักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรีที่จะเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคกลางกลุ่มการศึกษาท้องถิ่นที่๑, ๒, ๔และ๕ครั้งที่๑๕“สุพรรณบุรีวิชาการ๖๒” โดยเน้นให้นักเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรีได้แสดงศักยภาพของตนเองให้มากที่สุดทำหน้าที่ของตนให้เต็มความรู้-ความสามารถนำชื่อเสียงและความภาคภูมิใจกลับมาสู่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลพบุรี.       ธเนศ. วงศ์ใหญ่.            ใจรัก. วงศ์ใหญ่.    ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี.
              

สำนักงานชลประทานที่ 10 ลพบุรี ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ.

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี. รายงานว่า. เมื่อ วันจันทร์ที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายกฤษฎา ศรีเพิ่มพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 มอบหมายให้นายอนุสรณ์ ตันติวุฒิ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) เพื่อให้การติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในปัจจุบันมีความต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ รวมถึงการเตรียมความพร้อมรับมือกับสภาพอากาศ และสภาพการเพาะปลูกในแต่ละพื้นที่ ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี.

                

 

ธเนศ. วงศ์ใหญ่. ใจรัก. วงศ์ใหญ่ สมชาย เกตุฉาย ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี