จัดพิธีกล่าวถวายตอนรับและถวายเครื่องสักการะแด่พระเทพศาสนภิบาลโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันฑ์ขับเคลื่อนในการใช้หลักธรรม

วันนี้ (12 ก.ย.61) เวลา 08.30 น.พระเทพศาสนภิบาลรองเจ้าคณะจังหวัดนครปฐมเป็นประธาน มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี กล่าวถวายการต้อนรับ และถวายเครื่องสักการะแด่พระเทพศาสนภิบาล รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉัน โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ” หมู่บ้านรักษาศีล 5 ” (ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ) ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วัดหนองโนใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรีโดยภาพร่วมจังหวัดสระบุรีมีประชากรที่นับถือศาสนาพุทธกว่า99.66%ประกอบ13อำเภอ111ตำบล 973หมู่บ้านที่ความหลากหลายโดยมีโบราณสถานที่สมบูรณ์ทางพระพุทธศาสนาที่มีประชาชนร่วมทั้งแหล่มท่องเที่ยวและธรรมชาติที่สมบูรณ์โดยใช้หลักธรรมในการอยู่ร่วมกันโครงการหมู่บ้านรักษาศิล5 เป็นแนวทางพัฒนาหมู่บ้านซึ่งเป็นแนวทางในด้านความสามัคคีและเป็นหมู่บ้านรักษาศิล5 ใน2หมู่บ้านที่มีการส่งเสริมรายได้แก่เกษตรกรเพิ่มรายได้ในโครงการหมู่บ้านศิล5สรรจรจัดกิจกรรมลงพื้นที่ติดตามโครงการฯตลอดเวลา

     

     

     

/ภาพข่าว ดำรงค์ ชื่นจินดา ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน