กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน1จัดงาน”มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน ” ครั้งที่3

วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา17.30น. นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดงาน” มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน ” ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1มี นาง กฤษญาพร สุนทรพจน์ พาณิชย์จังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรีพร้อมผู้ประกอบการ ให้เกียรติร่วมงาน ณ.บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี ในงานมหกรรมสินค้าปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชนกลุ่งจังหวัดภาคกลางตอนบน1 ที่ประกอบด้วยจังหวัดสระบุรี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดปทุมธานีจังหวัดนนทบุรี ที่เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรที่สำคัญคือ ข้าว พืชผัก ผลไม้ รวมสินค้าปศุสัตว์ และประมง ซึ่งทางกลุ่มจังหวัดให้ความสำคัญจึงได้จัดมหกรรมสินค้ามาให้ผู้บริโภคได้บริโภคอาหารปลอดภัยเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลและได้การตอบรับตามกระแสต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน

     

     
ในการจัดงานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและผลิตชุมชนมีการจัดงานมาแล้ว3ครั้งครั้งที่1ที่ศาลากลางจังหวัดสระบุรีครั้งที่2ณศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต จังหวัดปทุมธานี สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรและผู้ผลิตชุมชนของกลุ่มจังหวัดได้เป็นอย่างดีในครั้งนี้มีผู้ร่วมทั้งเครือข่านทางการค้าให้กับผู้ผลิตได้นำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่ายในงานกว่า115คูหามีการจัดภายในเต็นท์80คูหาและบริเวณรอบตลาดเกษตร15คูหาแบะมีสินค้าอาหารดีอาหารเด่นอีก20คูหาส่วนที่มีสินค้ามาจำหน่ายได้แก่อาหารและเครื่องดื่ม สมุนไพรและของใช้ของตกแต่งบ้านเสื้อผ้าและเครื่องกาย โต็ะไม้จากรากไม้ มีการจัดงานตั้งแต่วันที่3-7กันยายน2561หน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี

      

      

      

      

/ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้จัดงาน”เสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

วันที่5กันยายน2561เวลา09.00น. มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้เกียรติเป็นประธาน จัดกิจกรรมผู้สูงอายุร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สระบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ซึ่งได้รับการคัดเลือกผู้อายุที่มีความรู้และมีจิตอาสาพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และสร้างประโยชน์ต่อสังคมด้วยภูมิปัญญาและได้จัดระบบมูลฐานข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุและเป็นช่องทางหนึ่งที่สนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพให้โอกาสผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญา ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้แก่ชุมชนและเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านและส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นการต่อยอดให้กับเด็กรุ่นหลังและเป็นการให้ผู้สูงอายุได้ช่วยเหลือสังคมและส่งผลให้ผู้สูงอายุได้เกิดปิติสูขได้บริหารร่างกายจิตใจและสร้างคุณค่าของตนเองพร้อมเป็นพลังในการเกิดการพึ่งพาซึ่งกันและกันในชุมชนซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานคลังปัญญาของผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในระดับตำบล เพื่อส่งเสริมพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุภายในงานมีเครือข่ายผู้สูงอายุและเด็กมากกว่า180 คนในพื้นที่ตำบลโคกแย้ด้วย

    

    

     

     

/ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรายงาน