พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรีร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้จัดงาน”เสริมพลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ

วันที่5กันยายน2561เวลา09.00น. มีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีให้เกียรติเป็นประธาน จัดกิจกรรมผู้สูงอายุร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สระบุรีและองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ซึ่งได้รับการคัดเลือกผู้อายุที่มีความรู้และมีจิตอาสาพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้และสร้างประโยชน์ต่อสังคมด้วยภูมิปัญญาและได้จัดระบบมูลฐานข้อมูลคลังปัญญาผู้สูงอายุและเป็นช่องทางหนึ่งที่สนับสนุนผู้สูงอายุที่มีศักยภาพให้โอกาสผู้สูงอายุได้ถ่ายทอดภูมิปัญญา ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ให้แก่ชุมชนและเด็กและเยาวชนในหมู่บ้านและส่งเสริมการเรียนรู้ให้นักเรียนเป็นการต่อยอดให้กับเด็กรุ่นหลังและเป็นการให้ผู้สูงอายุได้ช่วยเหลือสังคมและส่งผลให้ผู้สูงอายุได้เกิดปิติสูขได้บริหารร่างกายจิตใจและสร้างคุณค่าของตนเองพร้อมเป็นพลังในการเกิดการพึ่งพาซึ่งกันและกันในชุมชนซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานคลังปัญญาของผู้สูงอายุให้มีส่วนร่วมในระดับตำบล เพื่อส่งเสริมพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมร่วมกับชมรมผู้สูงอายุเป็นการสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุภายในงานมีเครือข่ายผู้สูงอายุและเด็กมากกว่า180 คนในพื้นที่ตำบลโคกแย้ด้วย

    

    

     

     

/ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

สตูล จัดโครงการส่งเสริมอาชีพถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้แก่ลูกหลานรุ่นต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝึกอบรม “การทำขันหมากมุสลิม”

วันนี้4ก.ย.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องอุไรทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จ.สตูล นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้แก่ลูกหลานรุ่นต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝึกอบรม “การทำขันหมากมุสลิม” โดยมี (นางอุบล หวันเก) รองนายก เลขานุการนายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ร.ต.สุกล พรหมรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 40 คน วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุและส่งเสริมเปิดโอกาสในการถ่ายทอดภูมิปัญญา ความรู้และประสบการณ์ให้กับลูกหลานเพื่อให้เห็นคุณค่าและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและสนับสนุนให้ลูกหลานมีความรู้และทักษะในการทำขันหมากเป็นอาชีพส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและเกิดกิจกรรมผู้สูงอายุมีความต่อเนื่อง ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ฝึกปฏิบัติการทำขันหมากมุสลิม เช่น ขันหมากหงส์ทำจากผ้าปาเตะ,ขันหมากดอกไม้ทำจากผ้าละหมาดสตรี, ขันหมากกระเป๋าทำจากผ้าปูละหมาด, ขันหมากหมากพูพร้อมสินสอด มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

     

     

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล