ปทุมธานี แกนนำ (อสม.) ชุมชนสิทธิพยากรณ์ ได้จัดโครงการ ให้ความรู้กับประชาชน

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. ที่สำนักงานชุมชนสิทธิพยากรณ์ ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี โดยแกนนำ (อสม.) ชุมชนสิทธิพยากรณ์ ได้จัดโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนและโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมและโครงการปรับปรุงภาวะโภชนาการและสุขภาพ โดยได้รับเกียรติจากนายอวยพร รัตนสุนทร ประธานสภาเทศบาลเมืองคูคต พร้อมด้วยนายสามารถ เครือพิมาย ประธานแกนนำ (อสม.) ชุมชนสิทธิพยากรณ์และสมาชิก (อสม.) และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมงาน ส่วนภายในงานมีการสาธิตนำเกลือมาทดสอบ ให้กับผู้ร่วมงานได้รับทราบเกี่ยวกับเกลือที่มีความเค็มแต่ไม่มีไอโอดีนและเกลือที่มีความเค็มมีไอโอดีนที่เหมาะแก่การนำไปปรุงอาหารอย่างถูกวิธี ด้านนายสามารถ เครือพิมาย ประธานแกนนำ (อสม.) ชุมชนสิทธิพยากรณ์ กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้ สนับสนุนโครงการโดยเงินอุดหนุนชุมชนโครงการพระราชดําริด้านสุขภาพ เทศบาลเมืองคูคตและได้รับเชิญ นางสาวณพัชชา พรมจรรย์ พยาบาล วิชาชีพชำนาญการเทศบาลเมืองคูคต มาให้ความรู้ ด้านโรคขาดสารไอโอดีนและโรคมะเร็งเต้านม พร้อมให้ความรู้ภาวะโภชนาการและสุขภาพ ให้กับประชาชนชุมชนสิทธิพยากรณ์ เมื่อผ่านการอบรม ก็จะสามารถนำความรู้ไปดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัว หลังเสร็จการอบรมก็ได้มอบเกลือไอโอดีนให้กับผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้

ภาพ/ข่าว ขวัญชัย วาจาพารวย รายงาน