การประชุมสานพลังเครือข่าย พัฒนายุทธศาสตร์และฐานข้อมูล กขป. เขต 2 จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่วัดโพธิ์สว่าง ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายดิลก อ่อนลา สาธารณสุขอำเภอเมือง เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังเครือข่ายพัฒนายุทธศาสตร์และฐานข้อมูลเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 2 ร่วมกันพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงและจัดการระบบข้อมูลเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการจัดการระบบฐานข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานองค์กรในระดับจังหวัด รวมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์ และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 2 ระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์(พชอ.) ที่ใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง การทำงานอย่างมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพผสมผสานทั้งงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรครักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพเข้าด้วยกันทำให้สถานะสุขภาพของประชาชนดีขึ้น ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น มีระบบและกลไกการบริหารจัดการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันต่อสถานการณ์โดยมียุทธศาสตร์กลไกการดำเนินงานและจัดทำฐานข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานองค์กร ความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนได้รับการปกป้องจากโรคและภัยสุขภาพ

     

     

วิไลวรรณ หาญกลิ้ง/มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

นายอำเภอหนองโดนซ้อมแผนบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยทางน้ำ

วันที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา10.00น.นายสรณต ณ ศรีโต นายอำเภอหนองโดน เป็นประธานการฝึกซ้อม
การกู้ภัยทางน้ำ โดยเป็นการร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ. หนองโดน , รพ หนองโดน และมูลนิธิปอเต็กตึ๊ง. เพื่อฝึกทักษะให้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในสถานการณ์เสมือนจริงเนื่องจากสถานการณ์น้ำในพื้นที่ของอำเภอในปัจจุบันมีปริมาณมาก..การฝึกซ้อมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยการฝึกอบรมฯ. ตลอดจนได้ให้คำแนะนำต่อ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องด้วย

     

     

     

     

     

/ภาพข่าว ดำรงค์ ชื่นจินดา ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับฯ

วันอังคารที่ 14 ส.ค.61 เวลา 10.00 น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกำกับ ดูแลการประเมินผลการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการและด้านการตรวจสอบภายใน ของ กองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุม สตส. ชั้น 4 อาคารสำนักงานตรวจสอบภายใน

   

   

 

จังหวัดอุบลราชธานี….จัดงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี 2561

โดยพิธีจัดขึ้นที่หอประชุมอำเภอนาเยีย นายปรีดา อุ่นอุดม นายอำเภอนาเยีย นายสะท้อน ปราบจันดี พัฒนาการอำเภอนาเยีย พร้อมด้วยนายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ นายภวิศ ลิ้มวงษ์ทอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในอำเภอนาเยีย ได้เข้าร่วมงานวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเป็นการให้กำลังใจการทำงานของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และได้ถวายอาหารปิ่นโต ปัจจัยไทยธรรมให้แด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป และพิธีอ่านสารนายรัฐมนตรี สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย สารอธิบดีกรมการปกครอง และได้มอบรางวัลให้ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วย สารวัตรกำนัน แพทย์ประจำตำบล ส่วนทางด้านนายเอกชัย ทรงอำนาจเจริญ ก็ได้นำพัดลมและสิ่งของอื่นๆไปช่วยมอบให้ด้วยในงานวันนี้เพื่่อเป็นการให้กำลังใจกับกำนันผู้ใหญ่บ้าน

     

     

ภาพ/ข่าว: ณะรินทร์ศาล์ งามวงศ์ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จ.อุบลราชธานี รายงาน