ศูนย์การทหารม้าจัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารและเชิดชูเกียรตินายทหารเหล่าม้า ประจำปี2561

วันที่13กันยายน2561 พลเอก ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นประธานมีพลตรี ปรีชา เบ็ญจขันธ์ ผู้บัญชาการศูนย์การทหารม้าให้การต้อนรับ พร้อมนายทหาร ในสังกัดศูนย์การทหารม้าได้จัดพิธีอำลาชีวิตราชการทหารและเชิดชูเกียรตินายทหารเหล่าม้าที่เกษียณอายุราชการในปีนี้มีนายทหารระดับชั้นนายพลเหล่าทหารม้าจำนวน36ท่านมีนายทหารชั้นยศพลเอกจำนวน18ท่านนายทหารชั้นยศพลโท8ท่านและนายทหารชั้นยศพลตรี10ท่านมีการแต่งตั้งชั้นยศร้อยตรีถึงพันเอกอีก128ท่าน
ศูนย์การทหารม้าสระบุรีได้จัดพิธีสืบเนื่องติดต่อกันมาโดยตลอดและเป็นประเพณีธรรมเนียมของทหารเหล่าทหารม้ารุ่นต่อรุ่นและรุ่นน้องๆจะได้จดจำและจารึกไว้และถือปฏิบัติกันมาโดยตลอดการจัดพิธีเพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติยศให้รุ่นพี่ๆและแสดงออกถึงการเคารพเพื่อให้เกียรติให้กำลังใจที่นายทหารเหล่าทหารม้าที่ทำหน้าที่กันมาพร้อมสร้างคุณประโยชน์ไว้สมควรยกย่องสรรเสริญให้เป็นแบบอย่างทหารม้ารุ่นหลังได้ถือปฏิบัติสืบไป

    

    

     

     

     

     

     

           

      

/ภาพข่าว  ดำรงค์  ชื่นจินดา  ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ จัดโครงการประสานความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและมีรายได้ระหว่างเรียน “ใจเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน”

ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี นายนฤพาน สุรำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นนทบุรีและเป็นผู้แทนผู้รับใบอนุญาตวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีลงนามประสานความร่วมมือระหว่างศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีกับวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ในโครงการประสานความร่วมมือเพื่อช่วยเหลือ ส่งเสริมเด็กและเยาวชนให้มีรายได้ระหว่างเรียน “ใจเปลี่ยน ชีวิตเปลี่ยน” โครงการความร่วมมือนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีได้ให้ความสำคัญต่อการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสทางการศึกษาและมีรายได้ระหว่างเรียน และให้เป็นคนดีของสังคม โดยได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ที่เปิดโอกาสรับเด็กและเยาวชนที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้เข้าศึกษาต่อในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช) สาขาธุรกิจค้าปลีก ซึ่งนายนฤพาน สุรำไพ กล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมได้รับการแก้ไข บำบัด และฟื้นฟู ได้อย่างตรงจุดเหมาะสม และมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น ทางด้านนายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ พร้อมให้การสนับสนุนโครงการฯเพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี โดยจะพิจารณาและดำเนินการคัดกรองเด็กและเยาวชนตามเกณฑ์ของวิทยาลัย เมื่อเข้าไปศึกษาแล้วเด็กและเยาวชนจะได้เรียนรู้ทั้งทฤษฎีและฝึกทักษะการปฎิบัติงานจริง รวมถึงการมีรายได้ระหว่างเรียน และเมื่อจบการศึกษาแล้วก็จะมีความพร้อมออกไปประกอบอาชีพและทำงานเลี้ยงตัวเองและครอบครัวและเป็นพลเมืองดีของสังคมต่อไป

 

     

            /ภาพข่าว ดำรงค์  ชื่นจินดา ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.เป็นประธานการตรวจสอบเรื่องเงินนอกงบประมาณและจัดเก็บข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้ฯโดย พ.ต.ท.หญิง วรรณมนัส ทรงเจริญ รอง ผกก.ฝตส.๑ ตส.๓

วันพุธที่ ๑๒ ก.ย.๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานการตรวจสอบเรื่องเงินนอกงบประมาณและจัดเก็บข้อมูลการจัดเก็บและนำส่งรายได้ฯโดย พ.ต.ท.หญิง วรรณมนัส ทรงเจริญ รอง ผกก.ฝตส.๑ ตส.๓ กับพวก ที่ ตม.จว.เชียงราย อ.แม่สาย จว.เขียงราย โดยมี พ.ต.อ.เอกกร บุษบาบดินทร์ ผกก.ตม.จว.เชียงราย พร้อมผู้สังเกตการณ์จาก สตม. พ.ต.ท.หญิง ณฤดี หันประดิษฐ์ รอง ผกก.ฝอ.๖ บก.อก.สตม. และข้าราชการตำรวจในสังกัด ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน