เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีมอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน

วันที่19กันยายน2561นางพจนันต์ เทวีทิวารักษ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีพี้อมสมาชิกเหล่ากาชาด มีนายแพทย์ อนันต์กมลเนตร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสระบุรีและผู้แทนรับมอบเครื่องช่วยหายใจ

     

     
ด้วยเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ถือเป็นตัวแทนสภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลที่ทำหน้าที่ให้ความช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบสาธารณภัย ทำการบรรเทาทุกข์ราษฎร ที่เดือดร้อน นอกจากนั้นยังดำเนินกิจการด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต และทุกกลุ่มเป้าหมายที่ประสบความเดือดร้อน โดยในพื้นที่จังหวัดสระบุรียังคงมีผู้ป่วยภาวะวิกฤติที่ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ เป็นจำนวนมากต่อปี เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรีจึงได้เล็งเห็นถึงการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติให้ได้รับการรักษาทันเวลา รอดชีวิตปลอดภัย มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงได้มอบเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดัน จำนวน 2 เครื่อง ในวงเงิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ให้แก่โรงพยาบาลสระบุรี เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤติให้ได้รับการรักษาทันเวลาต่อไป

     

     

     

     

 

/ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน