สตูล จัดโครงการส่งเสริมอาชีพถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้แก่ลูกหลานรุ่นต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝึกอบรม “การทำขันหมากมุสลิม”

วันนี้4ก.ย.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องอุไรทอง องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง จ.สตูล นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเป็นประธานเปิดการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมอาชีพถ่ายทอดภูมิปัญญาผู้สูงอายุให้แก่ลูกหลานรุ่นต่อไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ฝึกอบรม “การทำขันหมากมุสลิม” โดยมี (นางอุบล หวันเก) รองนายก เลขานุการนายก สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ร.ต.สุกล พรหมรักษ์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแพง หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน 40 คน วัตถุประสงค์ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากภูมิปัญญาผู้สูงอายุและส่งเสริมเปิดโอกาสในการถ่ายทอดภูมิปัญญา ความรู้และประสบการณ์ให้กับลูกหลานเพื่อให้เห็นคุณค่าและภูมิปัญญาของผู้สูงอายุและสนับสนุนให้ลูกหลานมีความรู้และทักษะในการทำขันหมากเป็นอาชีพส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการรวมกลุ่มและเกิดกิจกรรมผู้สูงอายุมีความต่อเนื่อง ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้เชิญวิทยากรมาให้ความรู้ฝึกปฏิบัติการทำขันหมากมุสลิม เช่น ขันหมากหงส์ทำจากผ้าปาเตะ,ขันหมากดอกไม้ทำจากผ้าละหมาดสตรี, ขันหมากกระเป๋าทำจากผ้าปูละหมาด, ขันหมากหมากพูพร้อมสินสอด มีความต่อเนื่องและยั่งยืน

     

     

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ประชุมประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรีเพื่อรับทราบปัญหาในชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากตะวันลพบุรีในวันนี้ว่า. ในวันอังคารที่ 4 กันยายน 2561. ณ ห้องประชุม เทศบาลเมืองลพบุรี โดยมีนายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ได้ประชุมประธานชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เพื่อรับทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ของชุมชนฯ ตลอดจนผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาของชุมชน จากการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งจะทำให้ทางเทศบาลเมืองลพบุรี จะได้รับรู้ถึงสถานการณ์ที่แท้จริง ที่เป็นปัญหาที่ทางชุมชนต่างๆ ประสบอยู่ และดำเนินการแก้ไขได้อย่างถูกจุด อันจะส่งผลถึงความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงการดูแลเอาใจใส่ประชาชนของคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี ซึ่งนำโดย นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ทำให้การบริหารงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

    

    

    

    

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สำนักข่าวเดลิซันเดย์ ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี