สมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดเพชรบูรณ์จัดพิธีรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ผู้นำท้องที่

นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 504 คน ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

ดร.เด่นณรงศ์ ธรรมมา นายกสมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้านฯ จังหวัดเพชรบูรณ์ กล่าวว่า จังหวัดเพชรบูรณ์ได้จัดพิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหมู่บ้าน ชุมชน เป็นการให้บำเหน็จความชอบ เพื่อเป็นเครื่องหมายเชิดชูเกียรติให้แก่ตนเองและวงศ์ตระกูลในการปฏิบัติหน้าที่ ในด้านการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้แก่ประชาชน ในพื้นที่การปกครอง พร้อมกันนี้ยังสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล ในการดำเนินงานโครงการต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย จนสำเร็จลุล่วง ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติ และสาธารณชน อย่างเด่นชัดเรื่อยมา

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์