ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การขอรับเงินอุดหนุนระหว่าง สำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีว่า. ในวันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30น.
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง การขอรับเงินอุดหนุน ระหว่างสำนักงานเกษตรจังหวัดลพบุรีกับคณะกรรมการพัฒนาด้านการเกษตรระดับชุมชน ภายใต้โครงการส่งเสริมรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย เพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับบริบทสังคม เศรษฐกิจ ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ที่เปลี่ยนแปลงอนาคตได้อย่างยั่งยืน อีกทั้งเป็นการวางรากฐานในการพัฒนาเกษตรในระยะยาว ที่เกิดจากความร่วมมือของชุมชนอย่างแท้จริงและสามารถสร้างรายได้ก่อให้เกิดความยั่งยืนในการประกอบอาชีพเกษตรกรอีกด้วย โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย เกษตรจังหวัดลพบุรี ประธานคณะกรรมการฯระดับชุมชน คณะกรรมการฯ ระดับชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

     

     

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลแผนงาน MTEF

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากจังหวัดลพบุรีในวันนี้ว่า ใน วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม เวลา 09.00 น. นายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลแผนงาน MTEF โดยใช้ระบบฐานข้อมูลโครงการ (cen-project) ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้อำนวยการส่วน หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรมโครงการในสังกัด เจ้าหน้าที่ผู้บันทึกข้อมูลในระบบ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบวิธีการบันทึกข้อมูล ทำความเข้าใจร่วมกัน และสามารถบันทึกข้อมูลในระบบให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

     

     

     

     

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย.สำนักข่าวเดลิซันเดย์ ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี