เทศบาลตำบลหล่มเก่า รณรงค์เมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปลอดบุหรี่

เทศบาลตำบลหล่มเก่า รณรงค์เมืองท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปลอดบุหรี่
ที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า(ส่วนแรกตั้ง) ว่าที่ร้อยเอกอานนท์ เชื้อเล็ก นายอำเภอหล่มเก่าเป็นประธานฯเปิดงาน เดินรณรงค์สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปลอดบุหรี่ เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม นางวาสนา ธีรนิติ นายกเทศมนตรีตำบลหล่มเก่า กล่าวรายงานว่าอำเภอหล่มเก่าในปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวโดยสมบูรณ์แบบ ซึ่งมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม และหากแหล่งท่องเที่ยวที่งดงามเหล่านี้ไม่มีกลิ่นและควันบุหรี่มากวนใจนักท่องเที่ยวที่อยากมาชื่นชมธรรมชาติและสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด ดังนั้น ในโอกาสที่องค์การอนามัยโลก กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็น วันงดสูบบุหรี่โลก ทางอำเภอหล่มเก่า เทศบาลตำบลหล่มเก่าร่วมกับสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์ จ.เพชรบูรณ์ สภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตเพชรบูรณ์ โรงเรียนอนุบาลหล่มเก่า โรงเรียนอนุบาลสุภาพพิทยา โรงเรียนบูรณวิทยา โรงเรียนวัดทุ่งธงไชย โรงเรียนบ้านหินกลิ้ง โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชหล่มเก่า สาธารณสุขอำเภอหล่มเก่า อสม.หล่มเก่า สถานีตำรวจภูธรหล่มเก่า จึงจัดกิจกรรมเดินรณรงค์สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมปลอดบุหรี่ โดยการจัดให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่และมีป้ายรณรงค์ห้ามสูบบุหรี่ติดตั้งในสถานที่ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลต.หล่มเก่าให้เห็นอย่างชัดเจนควบคู่ไปกับการมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลเพื่อให้นักท่องเที่ยวปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดต่อไป ก่อให้สภาวะแวดล้อมที่ดีปลอดภัยจากควันบุหรี่อย่างยั่งยืน

 

     

     

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่เกาะจังหวัดสตูลและการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา

วันนี้31พ.ค.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา อ.ละงู จ.สตูลนายภัทรพนธ์ รัตนพิเชฏฐชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล เป็นสักขีพยานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในการส่งต่อผู้ป่วยในพื้นที่เกาะจังหวัดสตูล และการพัฒนาศูนย์บริการสุขภาพท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา ระหว่างสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กับ โรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรัง โดยมีนายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล นายแพทย์สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุข นายแพทย์อรุณ กิจมหาตระกูล กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ และนายแพทย์สมชาย จันทร์สว่าง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ตรังซึ่งโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่เป็นโรงพยาบาลเอกชนที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรับส่งต่อผู้ป่วยพร้อมดูแลสุขภาพชุมชนในพื้นที่ จึงถือเป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการดูแลสุขภาพทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้การท่องเที่ยวภาคใต้
นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล จัดให้มีการจัดสรรบุคลากรปฎิบัติงานประจำศูนย์บริการสุขภาพท่าเรือท่องเที่ยวปากบาราเพื่อให้บริการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและอำนวยความสะดวกในการส่งต่อผู้ป่วยทางทะเลผ่านศูนย์บริการสุขภาพท่าเรือท่องเที่ยวปากบาราเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายไปรักษาติอโดยจัดให้มีรถพยาบาลจากโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่

     

ด้านนายนายแพทย์อรุณ กิจมหาตระกูล กรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่ กล่าวว่าศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินโรงพยาบาลกรุงเทพหาดใหญ่มีศักยภาพในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายที่ได้รับการอบรมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยขั้นสูง พร้อมเครือข่ายโรงพยาบาลเครือกรุงเทพเวชดุสิตในการส่งต่อผู้ป่วยทั่วประเทศและทีมประสานงานดูแลรักษาและส่งต่อผู้ป่วยต่างชาติ พร้อมทั้งสนับสนุนยาเวชภัณฑ์และให้ความรู้การอบรมช่วยฟื้นคืนชีพให้แก่บุคลากรที่ปฎิบัติงานประจะศูนย์บริการสุขภาพท่าเรือท่องเที่ยวปากบารา เพื่อดูแลนักท่องเที่ยวและชุมชนหากเกิดกรณีฉุกเฉิน ผ่านศูนย์บริการสุขภาพท่าเรือท่องเที่ยวปากบาราจังหวัดสตูล

     

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล