สตูล สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จัดมอบซะกาตแด่พี่น้องยากไร้ตามหลักการอิสลาม

วันนี้15 ส.ค.61ที่สหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จัดพิธีมอบซะกาตประจำปี2560 ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล ในปีนี้ทางสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด จัดสรรเงิน1,400,000บาท เพื่อมอบเป็นซะกาตตามหลักการอิสลามที่ศาสนาอนุมัติให้บุคคล8ประเภท ซึ่งทางสหกรณ์ฯได้คัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมในจังหวัดสตูล จำนวน500ท่าน และยังมีรถพ่วงข้าง เก้าอี้ตัดผม ตู้ขายผลไม้ เสริมสร้างอาชีพ
โดยมีนายสุวรรณ ช่วยนุกูล นายอำเภอเมืองสตูล เป็นประธานเปิดพิธีมอบซะกาต พร้อมด้วยผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านที่มาร่วมมอบซะกาต สำหรับสหกรณ์อิสลามอิบนูเอาฟ จำกัด เป็นสหกรณ์ประเภทบริการ ให้บริการพี่น้องสมาชิกในจังหวัดสตูลตามรูปแบบอิสลาม ปลอดดอกเบี้ย และช่วยเหลือสมาชิกรวมถึงการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดสตูล ด้านการให้สินเชื่อฮาลาลและร่วมกันนำผลกำไรในการประกอบธุรกิจมาจัดสรรเป็นซะกาตเป็นประจำทุกปี

 

     

     
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหัวสตูล

ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลังสตรีเทิดไท้แม่ของแผ่นดิน แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา

ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดลพบุรีในวันนี้ว่า ใน วันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00น.
นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานในพิธีเปิดโครงการรวมพลังสตรีเทิดไท้แม่ของแผ่นดินประจำปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์สื่อสารการใช้ผ้าทอมัดหมี่และการจักสานของจังหวัดลพบุรี โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็น คณะกรรมการพัฒนาสตรี (กพสอ.) ทุกอำเภอกว่า 300 คน ร่วมในโครงการดังกล่าว ณ โรงแรมลพบุรีอินน์ อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

     

    

    

   

    

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

การประชุมสานพลังเครือข่าย พัฒนายุทธศาสตร์และฐานข้อมูล กขป. เขต 2 จังหวัดเพชรบูรณ์

ที่วัดโพธิ์สว่าง ตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ นายดิลก อ่อนลา สาธารณสุขอำเภอเมือง เป็นประธานเปิดโครงการสานพลังเครือข่ายพัฒนายุทธศาสตร์และฐานข้อมูลเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 2 ร่วมกันพัฒนากรอบแนวทางการเชื่อมโยงและจัดการระบบข้อมูลเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เพื่อให้เกิดการบูรณาการจัดการระบบฐานข้อมูล การเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานองค์กรในระดับจังหวัด รวมทั้งเสริมสร้างการเรียนรู้ให้เกิดการพัฒนาทิศทาง ยุทธศาสตร์ และกลไกการดำเนินงานเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขต 2 ระดับพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ ซึ่งได้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอเมืองเพชรบูรณ์(พชอ.) ที่ใช้พื้นที่เป็นฐาน ประชาชนเป็นศูนย์กลาง การทำงานอย่างมีส่วนร่วม ขับเคลื่อนการดูแลสุขภาพผสมผสานทั้งงานส่งเสริมสุขภาพป้องกันควบคุมโรครักษาพยาบาลและการฟื้นฟูสภาพเข้าด้วยกันทำให้สถานะสุขภาพของประชาชนดีขึ้น ประชาชนหันมาดูแลสุขภาพของตนเองเพิ่มมากขึ้น มีระบบและกลไกการบริหารจัดการการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคและภัยสุขภาพของพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลทันต่อสถานการณ์โดยมียุทธศาสตร์กลไกการดำเนินงานและจัดทำฐานข้อมูลการเชื่อมโยงข้อมูลร่วมกับหน่วยงานองค์กร ความมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อให้ประชาชนได้รับการปกป้องจากโรคและภัยสุขภาพ

     

     

วิไลวรรณ หาญกลิ้ง/มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์