ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชน ที่ยากจน

ศูนย์ข่าว หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวว่า เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านนั้น เทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม ร่วมกับ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศกองทัพบก (ปตอ.1 พัน.3) นำโดย พ.ท.ยศวีร์ คงธนจารุอนันต์ ผบ.ปตอ.1 พัน.3 และ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี นำโดย นางสาววีร์วิมล มั่งพรม หัวหน้ากลุ่มนโยบายและวิชาการ ได้ทำการมอบบ้านให้กับ นายชาลี พานแก้ว ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี (พมจ.) เพื่อดำเนินการปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยให้กับผู้ด้อยโอกาส ภายใต้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย และผู้ด้อยโอกาสในสังคม

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

เทศบาลตำบลเขาพระงาม โครงการหลักประกัน รายได้ ผู้สูงอายุในเขตเทศบาลตำบลเขาพระงาม ประจำปีงบประมาณ 2563

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี .รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรีว่า เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2563ที่ผ่านนั้น กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล โดยดำเนินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน กันยายน 2563 แบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ดังนี้ 1.เวลา 09.00 น. จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 3, 4, 5 และ 6 ณ วัดบ่อแก้ว 2.เวลา 13.00 น. จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1, 2, 7, 8, 9 และ 10 ณ วัดสิริจันทรนิมิตวรวิหาร (วัดเขาพระงาม)

บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ ร่วมกับ นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงามร่วม จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 ทำการปรุงอาหารสุกเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าว มาจากจังหวัดลพบุรีว่า เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563ที่ผ่านนั้น ทาง ศูนย์การทหารปืนใหญ่ นำโดย พลตรีทวนชัย นัดนะรา ผู้บัญชาการศูนย์การทหารปืนใหญ่ จัดกิจกรรมถวายพระราชกุศลเนื่องในวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 โดยมี นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม ร่วมทำการปรุงอาหารสุกเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชน ณ วัดทุ่งสิงห์โต

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

สพป.สิงห์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาถวายพระราชกุลศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่13 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผอ.สพป.สิงห์บุรี นำบุคลากร สพป.สิงห์บุรี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อีกทั้งเป็นการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังให้บุคลากรในสังกัดทุกคน มีจิตสาธารณะหรือจิตอาสา มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรม จริยธรรมให้รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจและร่วมมือในทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เพื่อส่วนรวมหรือกิจกรรมที่ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างประโยชน์สุขของคนในสังคมร่วมกัน โดยมีกิจกรรมประกอบด้วย การทำความสะอาดบริเวณรอบเทวาลัยพระพรหม ติดถนนสายเอเซียหรือทางหลวงหมายเลข 32 ก่อนเข้าอำเภอพรหมบุรี เป็นพระพรหมองค์ใหญ่ที่ในประเทศไทย ซึ่งมีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นเหนือแวะเวียนมาไหว้ไม่ขาดสาย นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมใจกันในวันสำคัญพัฒนาเมืองสิงห์บุรีเป็นเมืองน่านอน บ้านน่าอยู่ ตามนโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรี

สิงห์บุรี จัดกิจกรรมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9

วันนี้(13 ตุลาคม 2563) จิตอาสาพระราชทานจังหวัดสิงห์บุรี นำโดยนายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี ได้ร่วมกันจัดพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ ๘ พรรษา หมู่ที่ 3 ตำบลม่วงหมู่ อำกอเมือง จังหวัดสิงห์บุริ โดยมีจิตอาสาข้าราชการ ประชาชน นักเรียนนักศึกษาจำนวนกว่า 500 คน ร่วมกิจกรรม

ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดสิงห์บุรี ได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชหนมาเป็นแนวทางในการสร้างความสมัครสมานสามัคคีของพสกนิกรทุกหมู่เหล่า โดยการจัดกิจกรรมจิตอสาพัฒนาถวายเป็นพระราชกุศลในวันนี้ กำหนดจัดภายใต้ซื่อ “ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา” โดยจัดให้มีกิจกรรมปลูกตันไม้ ปรับปรุงภูมิทัศ และทำความสะอาดบริเวณสองฟากฝั่งแม่น้ำ และบริเวณถนน ที่สาธารณประโยชน์ในบริเวณใกล้เคียง
กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าวจังหวัดสิงห์บุรี
ภาพข่าว:ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี