กระทรวงกลาโหม ส่งกำลังพลและยุทโธปกรณ์ช่วยผู้ประสบอุทกภัย สปป.ลาว

 

โดยได้มอบหมายให้กองทัพอากาศส่งเครื่องบิน C-130 และ เฮลิคอปเตอร์กู้ภัย EC725 ไปช่วยขนสิ่งของ โดยกองทัพบก จะสนับสนุนกำลังพล รถบรรทุกทหาร เรือท้องแบน ช่วยเหลือไปยัง สปป.ลาว และใช้สนามบินอุบลราชธานี – กองบิน21 เป็นจุดต่อระยะไปยังสนามบินปากเซ สปป.ลาว

 

———-
ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร (เครดิต) ภาพข่าว
> ทีมโฆษกกระทรวงกลาโหม
> ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ” รายงาน

เริ่มแล้วเทศกาลหล่อเทียนพรรษา!!

สภาวัฒนธรรมตำบล หนองกี่ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี โดยนายไพทูรย ์แสนวิเศษ ประธานสภาฯได้ร่วมกับ อปท.อบต.หนองกี่ อ.กบินทร์บุรีจ.ปราจีนบุรี ร่วมกันหล่อ
เทียนพรรษาเพื่อถวายตามวัดต่างๆในพื้นที่ต.หนองกี่ เป็นกิจกรรมที่เป็นกุศลอันใหญ่หลวงสำหรับคนไทยทั้งประเทศในการทำบุญถวายเทียนพรรษาแก่พระสงฆ์ที่จะต้องจำพรรษาที่ใดที่หนึ่งตลอดระยะเวลา3 เดือนไตรมาศในช่วงฤดูฝน เทียนพรรษาที่
ญาติโยมนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์เพื่อใช้จุดบูชาพระพุทธในกิจวัติสวดมนต์ภาวนาธรรมนายไพบูรย์ แสนวิเศษกล่าวว่าในปีนี้ทางสภาวัฒนธรรมตำบลหนองกี่ร่วมกับอบต.หนองกี่ร่วมกับและประชาชนหล่อเทียนพรรษาเพื่อที่จะไปถวายตามวัดต่างๆในพื้น
ที่ 9 วัด อยู่ตามสถานที่ต่างๆซึ่งห่างไกลย่านชุมชน วัดคลองมะเรา วัดเนินแสงทอง ศูนย์ปฎิบัติธรรมบ้านทด วัดอุดมสันติ วัดโคกขี้เหล็ก วัดป่าเกษมสุข วัดโคกลานศูนย์ปฎิบัติธรรมโคกอุดม และวัดโคกอุดมแม้จะเป็นเป็นกลุ่มเล็กๆแต่เต็มเปี่ยมด้วยบุญอันใหญ่หลวง ซึ่งทุกคนร่วมกันตั้งจิตตั้งใจทำถวายแด่พระภิกษุสงฆ์…

     

     

     

 

ภาพ/ข่าว:ทองสุขสิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…

ครม.เคาะแล้ว! ปลูกไม้มีค่าในที่ดินกรรมสิทธิ์ตนเอง ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้

 

ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสังคม ได้ดำเนินการขับเคลื่อนระบบการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งในส่วนของระบบการจัดการทรัพยากรและชุมชน โดยการผลักดันกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมให้ “ประชาชนปลูกต้นไม้ยืนต้นมูลค่าสูงในที่ดินกรรมสิทธิ์ เพื่อการออมและการสร้างมูลค่าของเศรษฐกิจ”

กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้วเห็นว่าการนำไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าสูงมาเป็นหลักประกันทางธุรกิจดังกล่าว สามารถกระทำได้โดยการออกเป็นกฎกระทรวงตามมาตรา 8 (6) แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ที่บัญญัติให้หลักประกันได้แก่ทรัพย์สินอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง โดยมีสาระสำคัญกำหนดให้ไม้ยืนต้นที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวม ทั้งสิ้น 58 ชนิด เช่น สัก พะยูง ชิงชัน แดง เต็ง ฯลฯ เป็นทรัพย์สินที่ใช้เป็นหลักประกันทางธุรกิจได้

     

 

 

————-
ขอบคุณข้อมูลข่าวสาร (เครดิต) ภาพข่าว
> ทีมโฆษกกระทรวงกลาโหม
> ธีรพล ปลื้มถนอม “ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ ๕ เหล่าทัพ” รายงาน