สระบุรีจัดกิจกรรม“กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี” เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง

วันนี้(17 ตุลาคม 2561 ) เวลา 07.00 น.ที่ศูนย์โอท๊อปพุแค(สวนตลาดนัดหัวปลี) สระบุรี จังหวัดสระบุรี นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือการทำงานแบบไม่เป็นทางการในลักษณะสภากาแฟ มีผู้เข้าร่วมประชุมจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน รวมไปถึงสื่อมวลชนทุกแขนง
โดยนายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ได้กล่าวแนะนำตัวกับหัวหน้ากับส่วนราชการ และมอบนโยบายแนวทางการทำงาน พร้อมทำงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสระบุรีรวมทั้งดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาลกับทุกส่วนราชการ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชน นอกจากนี้ยังมีหัวหน้าส่วนราชการที่ย้ายมาใหม่แนะนำตัวอีกด้วย

     

การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมนอกรูปแบบที่จัดขึ้นเดือนละครั้ง โดยใช้ชื่อกิจกรรม “กินข้าวเช้ากับพ่อเมืองสระบุรี” โดยสลับเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามหน่วยงานต่างๆ ในการเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยน เรียนรู้ของทุกภาคส่วนในบรรยากาศที่เป็นกันเอง ซึ่งจะนำไปสู่การประสานงานและเสริมสร้างความร่วมมือในการทำงานระหว่างกันให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาความต้องการพร้อมข้อเสนอแนะ เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการและพัฒนาจังหวัดสระบุรีให้สอดคล้องกับความต้องการและสถานการณ์ โดยในครั้งนี้มีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ

     

/ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน