จัดกิจกรรมรณรงค์การดูแลรักษามรดกศิลปในวันอนุรักษ์มรดกไทย เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ

เมื่อวันที่8เมษายน2561นายบัณฑิตย์ เทวีทิวารักษ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานจัดกิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี และให้เป็นวันอนุรักษ์มรดกไทย ด้วยจิตสำนึกในพระมหารกรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจทางด้าการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติทั้งต่อสาธารณชนและนานาประเทศ
วันอนุรักษ์มรดกไทย มีนางประภาพรรณ อินทรประเสริฐ วัฒนธรรมจังหวัดสระบุรีร่วมกับนายอำนาจ แย้มศิริ นายอำเภอเมืองสระบุรีได้จัดกิจกรรมและจิตอาสาฯร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดพระพุทธฉาย มีประชาชนจิตอาสา “เราทำดี ด้วยหัวใจ” พร้อมทหารจาก กองพันทหารม้าที่25 รักษาพระองค์กรมทหารม้าที่4รักษาพระองค์และกองพันทหารม้าที่20 กรมทหารม้าที่5 รักษาพระองค์และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กองร้อย อำเภอเมืองสระบุรี และประชาชนทั่วไปกว่า100คนร่วมกันพัฒนาทำความสะอาดรอบบริเวณวัดพระพุทธฉาย เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมยุ 63 พรรษา และรักษาศิลปกรรมและดูแลรักษามรดกทางศิลปวัฒนธรรมอีกด้วย

 

     

     

    

    

    

    

 

ภาพข่าว  ดำรงค์  ชื่นจินดา หนังสือพิทพ์ 5 เหล่าทัพสระบุรีรายงาน