พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส.ร่วมประชุมบริหาร ตร.ครั้งที่ ๗/๖๑

วันอังคารที่ ๒๕ ก.ย.๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. เข้าร่วมประชุมบริหาร ตร.ครั้งที่ ๗/๖๑ ณ ห้องศรียานนท์ ชั้น ๒ อาคาร ๑ ตร. โดยได้นำเสนอต่อที่ประชุมในวาระที่ ๓.๓ เรื่อง “ผลการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑” และ วาระที่ ๓.๔ เรื่อง “รางวัลประกาศเกียรติคุณด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ ของสำนักงานตรวจสอบภายใน”