นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูลจัดโครงการส่งเสริมและคัดแยกขยะในโรงเรียน ประจำปี 2561

วันนี้6ก.ย.61ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ ห้องประชุมอาคารอันดามัน สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวัง อ.เมือง จ.สตูล นายประสิทธิ์ แบ้สกุล นายกเทศมนตรีเมืองสตูล เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและคัดแยกขยะในโรงเรียน ประจำปี 2561 เป็นโครงการที่ดีอีกโครงการหนึ่งที่จะส่งเสริมให้สถานศึกษา ดำเนินกิจกรรม ลด คัดแยก และนำกลับขยะมาใช้ประโยชน์ รวมถึงการรวบรวมขยะ ส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง ปลูกฝังจิตสำนึก การลด คัดแยกขยะ และนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ในสถานศึกษา สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนผ่านกิจกรรมต่างๆ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้เรียนในการจัดการขยะ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา อีกทั้ง โครงการนี้ได้มีเยาวชนจากโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองสตูล จำนวน 60 คน เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยอาศัยหลัก 3Rs การลดปริมาณขยะ(Reduce) การนำกลับมาใช้ซ้ำ(Reuse) และการนำกลับมาใช้ใหม่(Recycle) ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในทุกๆกิจกรรมที่นักเรียนได้เข้าร่วมนั้น นักเรียนจะได้รับการปลูกฝังให้รู้จักใช้งานทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่ามากที่สุด นักเรียนทุกคนไม่ได้มีหน้าที่ในการจัดการขยะมูลฝอยภายในโรงเรียนเท่านั้น แต่นักเรียนทุกคนยังมีหน้าที่ต่อการจัดการขยะมูลฝอยภายในชุมชนที่ตัวเองอาศัยอยู่อีกด้วย

     

     

     
นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

ขอขมา รู้ตัวว่าทำผิดก็ให้อภัย

 

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ 2561 ข้าพเจ้า นางลลิตา พรหมทา ในโพสข้อความลงในเฟสบุ๊ควิจารณ์ ปรายฟ้าการ์เด้นฮิลล์รีสอร์ท และนางดอกฟ้า พิลาเกิด เจ้าของในทางลบ ทำให้ภาพลักษณ์รีสอร์ทเกิดความเสียหาย เนื่องจากเกิดจากความเข้าใจผิด ด้วยความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน ภายหลังข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง ข้าพเจ้ารู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น จึงอยากจะกราบขอโทษปรายฟ้าการ์เด้นฮิลล์ รีสอร์ท และกราบขอขมานางดอกฟ้า พิลาเกิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และขอขอบคุณ ทางนางดอกฟ้า พิลาเกิด ที่มีความเมตตากรุณาไม่ถือโทษและติดใจ ในเหตุการณ์เลวร้ายดังกล่าว โดยไม่เอาความทั้งที่รีสอร์ทได้รับความเสียหายทางชื่อเสียง ภาพลักษณ์และรายได้ ข้าพเจ้าต้องกราบขอบพระคุณและขอโทษ ปรายฟ้าการ์เด้นฮิลล์รีสอร์ทและนางดอกฟ้า พิลาเกิด มาณ ที่นี้

มนสิชา คล้ายแก้ว เพชรบูรณ์