รพ.สต.สหกรณ์หนองเสือ เปิดห้อง ทันตกรรม เพื่อรองรับการให้บริการประชาชน

วันที่23สิงหาคม2561นายสันติ สังขธูป นายอำเภอวิหารแดง เป็นประธานการเปิดห้องทันตกรรมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลสหกรณ์หนองเสือ ตำบลหนองหมูอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรี มีนางอมรรัตน์ เหตานุรักษ์ ในนามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกรณ์หนองเสือพร้อมเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสหกรณ์หนองเสือมีหน้าที่รับผิดชอบประชาชนในหมู่4บ้านสหกรณ์ หมู่ที่5 บ้านสร้างบุญ หมู่ที่8บ้านหนองสามขา มีประชากรร่วม2,291คน และยังให้บริการประชากรต่างด้าวอีกจำนวนหนึ่ง การป้องกันดูแลสุขภาพประชาชนให้ได้รับความดูแลให้ทั่วถึงโดยเฉพาะช่องปากนั้นเป็นที่สำคัญส่วนหนึ่งของร่างกาย ที่สำคัญต่อสุขภาพของมนุษย์ด้านโรงพยาบาลตำบลฯเร่งเห็นจึงร่วมกับภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านและ อสม. ให้ความสำคัญเรื่องฟันจึงได้มีการจัดสร้างห้องทันตกรรมขึ้นเพื่อรองรับการใช้บริการประชาชน โดยได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลอำเภอวิหารแดงโดยทันตแพทย์หญิงชลันลักษณ์ ถีระวงษ์ และภาครัฐ คุณบุญมาก ยวงมณี ตัวแทนบริษัท เอส เค เดนทอลจำกัด ร่วมบริจาคเครื่งฉายแสง และเครื่องขุดหินปูน สัตว์แพทย์สุรสิทธิ์ โอสถ ตัวแทนบริษัท4ตำลึงทองจำกัดร่วมบริจาคเครื่องปั้นอะมันกั่ม และเครื่องปรับอากาศ พร้อมเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งภายใน ภาคเอกชน ภาคประชาชนจนสามารถเปิดให้บริการประชาชนที่จะมาใช้บริการถอนฟัน ขุดหินปูน อุดฟันได้และแพทย์และเจ้าหน้าที่จะมาให้บริการได้ทุกวันพฤหัสบดี เพื่อสุขภาพประชาชนถือว่าเป็นก้าวแรกของที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลมีการที่ดูแลสุขภาพฟันและช่องปากของประชาชนในการเข้าถึงด้านบริการอีกด้วย

         

/ภาพข่าว ดำรงค์ ชื่นจินดาผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา ฝั่งตะวันตก

ผู้สื่อข่าวรายงาน จากจังหวัดลพบุรีว่าในวันนี้   ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายมงคล  ทองจีน  ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งตะวันตก ในพื้นที่อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอเสนา อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  (รวม 7 งาน) เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยมีคณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

    

    

     

 

ใจรัก  วงศ์ใหญ่  ข่าว/     สมชาย.  เกตุฉาย. ภาพ/    ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี

จัดอบรมผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 1 อบรมหลักสูตร”ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท ” (Video Conference)

สำนักงานศาลยุติธรรม โดยสำนักส่งเสริมงานตุลาการ จัดโครงการอบรมหลักสูตร”ความรู้เบื้องต้นและเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทผ่านระบบถ่ายทอดสัญญาณภาพและเสียง (Vedic Conference) ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 มีพลตำรวจตรีชัยรัตน์ ทิพย์จันทร์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสระบุรีเป็นวิทยากร ในการอบรมดังกล่าวเพื่อให้ผู้ประนีประนอมประจำศาลได้รับความรู้ ความเข้าใจในขั้นตอนเทคนิคการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท กฎหมายเบื้องต้น บทบาทจริยธรรมของผู้ประนีประนอม อันจะทำให้การปฏิบัติงานเป็นไปในรูปแบบเดียวกัน รวมถึงเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการขึ้นทะเบียนผู้ประนีประนอมประจำสำนักงานศาลยุติธรรมต่อไป ในการนี้มีผู้ประนีประนอมประจำศาลแรงงานภาค 1 เข้าร่วมการอบรมหลักสูตรดังกล่าว ณ ห้องไกล่เกลี่ย 2 ศาลแรงงานภาค 1 จังหวัดสระบุรี

     

    

/ภาพข่าว  ดำรงค์  ชื่นจินดา ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน