ครบ ๑๔ วัน จำนวน ๕ ราย เพื่อนำเอกสารดังกล่าวไปใช้แสดงต่อนายจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือครอบครัว ว่าผ่านกระบวนการกักกันตัวครบ ๑๔ วันตามหลักการแล้ว เป็นผู้ที่ปลอดเชื้อโรคโควิด 19

วันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบหนังสือรับรองให้แก่ผู้ผ่านกระบวนการกักกันตัว (Local Quarantine) สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและเข้ามาพักอาศัยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ครบ ๑๔ วัน จำนวน ๕ ราย เพื่อนำเอกสารดังกล่าวไปใช้แสดงต่อนายจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือครอบครัว ว่าผ่านกระบวนการกักกันตัวครบ ๑๔ วันตามหลักการแล้ว เป็นผู้ที่ปลอดเชื้อโรคโควิด 19 ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช