เปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหารภาคที่ตั้งปกติ ปี2561 ณ หน่วยฝึกศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่18

พลตรี อัศวิน บุญธรรมเจริญ ผู้บัญชาการ มณฑลทหารบกที่18 มีพันโท ประกาศ จันจะนะ ผู้บังคับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหารกล่าวรายงาน พร้อมด้วยผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจากจังหวัดสระบุรีและจังหวัดสระบุรีและมีนักศึกษาวิชาทหารร่วมในการเปิดการฝึกศึกษาวิชาทหารภาคที่ตั้งปกติประจำปี 2561เพื่อให้นักศึกษาวิชาทหารที่สมัครเข้ารับการฝึกวิชาทหารให้มีความรู้ทั้งทางเทคนิคและยุทธวิธีโดยแยกเป็นชั้นปีได้แก่ชั้นปีที่1และชั้นปีที่2โดยให้มีทักษะเบื้องต้นอย่างพอเพียงสร้างเสริมลักษณทหารจนสามารถมีบุคลิกเป็นทหารอย่างชัดเจนในส่วนนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จะเน้นให้มีความรู้ความสามารถทางทหารและต้องมีลักษณะผู้นำระดับหมู่สามารถใช้อาวุธประจำกายทำการยิงอย่างได้ผล แลปลูกฝั่งอุดมการณ์ให้ยึดมั่นในชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขและมีความศรัทธาในกองทัพที่สำคัญเพื่ิมสร้างให้เป็นผู้มีระเบียบวินัยเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัดและสร้างความสามัคคีในกลุ่มเยาวชนสถานศึกษาสังคมและประเทศชาติ
ในการฝึกวิชาทหารแบ่งออกเป็น2ศูนย์หลักที่จังหวัดสระบุรีมีสถานศึกษาจำนวน40สถานศึกษา และ ศูนย์ย่อยที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีสถานศึกษา48สถานศึกษา ร่วมนักศึกษาวิชาทหารที่เข้าศึกษาในหน่วยฝึกวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่18 ในวันนี้มีมาร่วมงานกว่า700นายจากที่มีนักศึกษาวิชาทหารกว่า1,000 นาย

      

      

       

       

       

/ภาพข่าว ดำรงค์  ชื่นจินดา ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลดใช้ถุงพลาสติกลดโลกร้อน ประจำปี 2561

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดโครงการปลูกจิตสำนึกและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ โครงการรณรงค์ชาวเขาพระงามลดถุงพลาสติกลดโลกร้อน ประจำปี 2561 โดยมีนายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม เป็นประธานในพิธี พร้อมมอบถังพลาสติก แก่ประธานชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เพื่อใช้เป็นตัวอย่างในการทำถังขยะอินทรีย์หรือถังขยะเปียกในครัวเรือน และถ่ายทอดให้แก่ประชาชนในชุมชน พร้อมรับฟังการบรรยาย โดย นายธเนศ แตงสาตร์ จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลพบุรี และมีการมอบถุงผ้ารณรงค์ชาวเขาพระงามลดถุงพลาสติกลดโลกร้อน ณ อาคาร 100 ปีหลวงพ่อพระงาม เทศบาลตำบลเขาพระงาม

    

     

     

    

 

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม จังหวัดลพบุรี เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษาประจำปี 2561

ผู้สื่อข่าว แรงงานมาจาก จังหวัดลพบุรีว่า นายอุดม อิ่มอรชร นายกเทศมนตรีตำบลโคกตูม เป็นประธาน ในพิธีหล่อเทียนพรรษา ประจำปี 2561 เพื่อส่งเสริมกิจกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาล เพื่อดำรงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น และเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ชุมชน ครูนักเรียน ในการสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีของไทย
ณ สวนสาธารณตลาดวงเวียนโคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี

     

    

   

    

    

    

    

    

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย เกตุฉาย/ ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ผกก.สภ.เกาะสมุย ให้การต้องรับ พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. มาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมติดตามผลการตรวจสอบด้าน OFC ประจำปีงบประมาณ

วันเสาร์ที่ ๒๑ ก.ค.๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. ได้มาตรวจเยี่ยมและเป็นประธานประชุมติดตามผลการตรวจสอบด้าน OFC ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ที่ยังไม่แล้วเสร็จ ของ ฝตส.๑ ตส.๓ โดย พ.ต.ท.หญิง วรรณมนัส ทรงเจริญ รอง ผกก.ฝตส.๑ ตส.๓ พร้อมพวก รวม ๒ นาย ที่ สภ.เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จว.สุราษฎร์ธานี โดยมี พ.ต.อ.ไพฑูรย์ กระจะจ่าง ผกก.สภ.เกาะสมุย และข้าราชการตำรวจในสังกัดให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมรับฟังโดยพร้อมเพรียงกัน

     

     

     

     

จิณัฐติกานต์  สีนวลใย   รายงาน