เหมืองทองอัครา เดินหน้าดูแลชุมชน ร่วมอบต. ท้ายดงสนับสนุนน้ำดื่มสำหรับกิจกรรมตรวจสุขภาพทั่วไปประชาชนในพื้นที่ อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) นำน้ำดื่มสะอาดจากวิสาหกิจชุมชนเทพนิมิต ซึ่งเป็นวิสาหกิจชุมชนที่บริษัทฯ ได้ให้การสนับสนุนในการสร้างอาชีพ และรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างอย่างต่อเนื่อง มอบให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง สำหรับใช้สนับสนุนงานเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 127 รายในพื้นที่ ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน 2563 โดยกองโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์

สำหรับการตรวจสุขภาพในวันนี้ ได้จัดให้มีการตรวจปัสสาวะ การตรวจสุขภาพทั่วไป และพบแพทย์ โดยมีนายนาวิน สังฆมาตร นายอำเภอวังโป่ง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัด เจ้าหน้าที่จากอบต. ท้ายดง เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรธรณี เจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยป่าไม้อำเภอวังโป่ง เข้ามาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานทุกท่าน
ยุทธ ศรีทองสุข/มนสิชา คล้ายแก้ว