กิจกรรมโครงการรวมพลังจิตอาสาประชาร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด!!

วันนี้ 26 มิย.61 ที่วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรีนายสุริยะ อมรโรจน์วรวุฒิ ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาประชาร่วมใจปลอดภัยยาเสพติด ตามที่มติที่ประชุมสมัชชาใหญ่องค์การสหประชาชาติเมื่อเดือน มิย.30 ได้กำหนดให้วันที่ 26 มิย.ของทุกปีเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งประเทศไทยยึดถือปฎิบัติและยืนยันเจตนารมณ์อย่างแน่วแน่ ที่จะร่วมกับสหประชาคมโลกในการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ที่หลากหลายให้เป็นไปตามความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2531 จนถึงปัจจุบัน ยาเสพติดเป็นพิษภัยอย่างร้ายแรงทั้งในสถาบันครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

    

รัฐบาลได้ประกาศนโยบายในการแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติ ทุกภาคส่วนต้องตระหนักและให้ความร่วมมือเพื่อบูรณาการภารกิจในการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากสังคมไทย การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดครั้งนี้ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี ได้พิจารณาให้มีกิจกรรม
ภายใต้คำขวัญ “ไทยนิยมยั่งยืนร่วมแก้ไขปัญหยาเสพติด” 26 มิย.61วันต่อต้านยาเสพติด
ประกอบด้วย กิจกรรมจิตอาสาประชารัฐร่วมใจปบอดภัยยาเสพติดจังหวัดปราจีนบุรี ปลูก
จิตสำนึกรณรงค์ให้กลุ่มพลังมวลชนได้ตระหนักและเกิดความแข้มแข็งในการร่วมการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ดึงเยาชนไปมีส่วนร่วมกิจกรรมที่ก่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม เพื่อส่งเสริมพลังกลไกลภาครัฐภาคประชาชน ตลอดจนภาคเอกชนและจิตอาสา

   
ร่วมเป็นพลังที่สำคัญในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีให้หมดสิ้นไปอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 400 คนในส่วนของอำเภอต่างๆได้จัดกิจกรรมรวมพลังจิตอาสาประชาร่วมใจปลอดภัยยาเสพติดอีกด้วย นายชัยวรรณ นิยม นายอำเภอบ้านสร้าง นำกลุ่มพลังมวนชลต่างๆร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน…

ภาพ/ข่าว:ทองสุขสิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…