ARIT ขอเชิญบุคลากรด้านไอที เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมและสรรหาบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ ด้วย 8 หลักสูตรของคนไอที

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร จึงดำเนินการจัดฝึกอบรม บุคลากรที่มีความประสงค์จะร่วมงานกับบริษัทไอทีชั้นนำ เพื่อเพิ่มทักษะความสามารถ รวมไปถึงศักยภาพในการทำงานให้เหมาะสมและตรงกับหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละสายงานต่อไป
โดยหลักสูตรที่อบรม ได้แก่
1. Java Developer
2.Android Developer
3. iOS Developer
4..Net Developer
5. System Analyst
6. Network Engineer
7. Security Engineer
8. Front – End Developer

ดูรายละเอียดได้ที่
1.website : https://www.arit.co.th/it-requirement
2.Facebook : https://www.facebook.com/IT-Recruitment-220186398757818/
3. Line@ : @jwt2291b
4.โทร. 02-6826350 ต่อ 511-513

สำนักงานชลประทานที่ 10 ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการส่งน้ำและบำรุง รักษามหาราช

ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ ให้มาจากจังหวัดลพบุรีในวันนี้ ว่า ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น.
นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 พร้อมด้วยนายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ผู้อำนวยการส่วน
ผู้อำนวยการโครงการในพื้นที่ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในสังกัด ลงพื้นที่ตรวจติดตามงาน พื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษามหาราช เพื่อรับทราบนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลและทิศทางการทำงานของสำนักงานชลประทานที่ 10 ที่เหมาะสมกับการขับเคลื่อนนโยบายในปัจจุบัน พร้อมทั้งชี้แจงภารกิจที่สำคัญและตอบข้อซักถามให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเข้าใจในทิศทางเดียวกัน

     

    

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย   เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จ.ลพบุรี