จังหวัด สระบุรีร่วมกับ อ.ส.ค .จัดกิจกรรมรณรงค์ดื่มนม “รักพ่อคิดถึงพ่อ สานต่องานพ่อสร้าง” ในวันดื่มนมโลก

วันที่30พฤษภาคม2561นาย เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ณ หน้าบริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดสระบุรี องค์การส่งเสริมกิจกรรมโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) มาแจกนม หัวหน้าส่วน ราชการที่ละ 1ลัง เพื่อสนับสนุนและรณรงค์ให้คนไทยบริโภคนมในสังคมไทย มุ่งสร้างความรับรู้และผลักดันประเทศไทยให้ติดอันดับ Top 5 global trend ของ World Milk Day เพื่อส่งเสริมคนไทย เพิ่มการบริโภคนมให้เพิ่มขึ้นจาก18ลิตรต่อคนต่อปีมาเป็นอย่างน้อย25ลิตรต่อคนต่อปี เสร็จสิ้นในปี2563
ทางด้านองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย(อ.ส.ค.)ถือกำเนิดมาโดยพระปณิธานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมแก่พสกนิกรชาวไทยในอำเภอมวกเหล็กที่มีประวัติศาสตร์ สร้างฟร์ามโคนมไทย-เดนมาร์ค จึงเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการบริโภคนมพร้อมทั้งสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของนมให้มากขึ้นจึงได้รณรงค์ให้คนไทยได้ดื่มนมทุกวัน เพื่อสุขภาพของตนเองเนื่องในวันที่1มิถุนายนของทุกปีเป็นวันดื่มนมโลกอีกด้วย

     

     

      

      

       

/ภาพข่าว  ดำรงค์  ชื่นจินดา  ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน