อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรฤดูกาลผลิต

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.30 นาทีอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรนายสมชายชาญณรงค์กุลได้เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่หรือ Field day ประจำปี 2561 ณศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีโดยมีนางจุไรรัตน์แสงสวัสดิ์เกษตรจังหวัดสระบุรีและนายศราวุธ สุวรรญจูฑะ นายอำเภอวังม่วงให้การต้อนรับและนายสมจิตรแก่นวิจิตรประธานศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรรวมไปถึงพี่น้องประชาชนเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลวังม่วงจังหวัดสระบุรีให้การต้อนรับอย่างหนาแน่น โดยภายในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นเข้าร่วมกิจกรรมในการถ่ายทอดความรู้จำนวน 4 สถานีประกอบไปด้วย สถานีที่ 1 เทคโนโลยีจักรกลการเกษตรและการให้น้ำ สถานีที่ 2 การตรวจวิเคราะห์ดินและการให้ปุ๋ยสถานีที่ 3 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชสถานีที่ 4 เทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ โดยนายสมชายชาญณรงค์กุลอธิบดีส่งเสริม กรมส่งเสริมการเกษตร ในหวังว่าเกษตรกรจะสามารถนำองค์ความรู้ที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในไร่นาและสวนของตนเองและทำให้การผลิตในฤดูกาลใหม่นี้เป็นการผลิตที่มีประสิทธิภาพและสร้างผลตอบแทนให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดีและที่สำคัญหวังว่าพี่น้องเกษตรกรจะได้นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่หมายยึดถือปฏิบัติและขยายผลซึ่งจะทำให้พี่น้องเกษตรกรมีความเข้มแข็งและสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

     

   

 

     

/ภาพข่าว  ดำรงค์ ชื่นจินดา หนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพสระบุรีรายงาน