สมาคมผู้สื่อข่าวทีวีและสื่อมวลชนลพบุรี จัดสัมมนาสื่อมวลชนจิตอาสา

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2561 ที่ผ่านมานั้น ทางสมาคมผู้สื่อข่าวทีวีและสื่อมวลชนลพบุรี จัดให้มีการสัมมนาสื่อมวลชนจิตอาสาประชารัฐ “สื่อบ้านสื่อเมือง” ปี 2561 เป็นการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคนิคการถ่ายภาพ เพื่อการสื่อสารที่มีประโยชน์สำหรับการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้กับหน่วยงาน ทุกๆองค์กรต่อไปอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการเติมเต็มและยกระดับองค์กรที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพต่อไป จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวทีวีและสื่อมวลชนลพบุรี โดยมีสมาคมจิตอาสาสร้างสรรค์สุขภาวะลพบุรี สนับสนุน ณ ห้องประชุมวิทยาลัยนาฏศิลปลพบุรี

ทั้งนี้ วิทยาลัยนาฎศิลปลพบุรี ให้สถานที่อบรม ร.ต.ฉัตรชัย แก้วเสมา อุปนายกสมาคมธุรกิจถ่ายภาพ กทม และชุมรมนักธุรกิจถ่ายภาพลพบุรี และนายเมธี เข็มวงศ์ทอง นายกสมาคมผู้สื่อข่าวทีวี เป็นวิทยากร ให้การอบรม น.ส.ภัสสร จันโทกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลพบุรี พิธีกร นายพรเทพ ศรีสมุทร ระบบเสียงและสื่อสารประชาสัมพันธ์ทีมงานสมาคมจิตอาสาสร้างสรรค์สุขภาวะ ธุรการและการเงิน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ด้วย วัตถุประสงค์ในการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้สมาชิกมีความรู้เทคนิคการถ่ายภาพ เพื่อเอาภาพมาใช้ประโยชน์ได้ ครั้งนี้มีสมาชิกสื่อมวลชนจิตอาสาข่าวเข้าการอบรมกว่า 180 คน

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ฝึกอบรมวิชาชีพติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

นาย จรัลรัตน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี เปิดฝึกอบรมหลักสูตรสาขาติดตั้งเครื่องปรับอากาศประเภทที่อยู่อาศัย จำนวน 30 ชั่วโมง จำนวน 25 คน ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 13-17 มกราคม 2561 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี อำเภอ หนองโดน จังหวัดสระบุรี มีเจ้าหน้าที่ชำนาญงานด้านการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ให้ความรู้เน้นงานด้านให้บริการลูกค้า และสามรถติดตั้งแอร์ได้ถูกต้อง ปลอดภัย ซึ่งการอบรมจะได้นำวิชาความรู้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานบริษัทห้างร้าน หรือรับจ้างล้างแอร์ที่อยู่อาศัยที่มีมาตราฐาน พร้อมได้ใบรับรองประกาศนียบัตร การพัฒนาฝีมือแรงงาน เพื่อเพิ่มคุณค่าในการทำงาน และเป็นการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือให้แรงงานสามารถทำงานได้ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ โดยสามาถพัฒนาวิชาชีพเลี้ยงตนเองได้

ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดารายงาน