องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรชนแดน ให้ความรู้กฎหมายจราจรป้องกันอุบัติเหตุ

ที่หอประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดน อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ พ.ต.อ.เดชาโชติ เฉลิมกุลเดชา ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชนแดน เป็นประธานเปิดอบรม กฎหมายจราจรเพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ทั้งนี้องค์การบริหารส่วนตำบลชนแดนได้ตระหนักความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินประชาชนและเพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ปลูกฝังวินัยการจราจรแก่เยาวชน ประชาชนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง จึงจัดอบรมให้ความรู้ทางกฎหมายจราจร ดังกล่าวโดยได้บูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจภูธรชนแดน เพื่อสร้างวินัยการจราจรให้ความรู้ความเข้าใจในกฎจราจร สามารถในการเป็นผู้ช่วยเจ้าพนักงานและเพื่อฝึกความมีระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นในชุมชนลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมีผู้นำชุมชน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประชาชนตำบลชนแดน และตำบลพุทธบาทและพื้นที่ใกล้เคียง จำนวน 200 คน โดยมี นายประมวล ดวงตา นายก อ.บ.ต.ชนแดน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ มี พ.ต.ท.จำรอง มีแสง รองผู้กำกับการปราบปราม สถานีตำรวจภูธรชนแดนและคณะ เป็นวิทยากรให้ความรู้แนวทางให้การปฏิบัติ โดยมี นายโสภี อินปลัด รอง นายก อ.บ.ต.ขนแดนต้อนรับและรับรอง

     

     

     

อุดมศักดิ์ เหล็กคำ/มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์