ม.กรุงเทพธนบุรี เปิดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เปิดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีนักศึกษาทยอยมารายงานตัวอย่างคับคั่ง เพื่อเตรียมเข้าศึกษาต่อในคณะต่าง ๆ ตามความสนใจ โดยมี ดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ของมหาวิทยาลัยฯ มาร่วมต้อนรับนักศึกษาอย่างอบอุ่น พร้อมทั้งมีเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องคอยอำนวยความสะดวก และให้คำแนะนำปรึกษาในด้านต่าง ๆ ให้แก่นักศึกษา อาทิ การตรวจสอบเอกสารการสมัคร งานทะเบียนและทำบัตรนักศึกษา การชำระเงิน การให้คำปรึกษาและรับเอกสารการขอกู้เงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) พร้อมรับเปิดบัญชี กยศ. การทำบัตรสุขภาพ การรับสมัครทุนนักกีฬา การรับจองหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น โดยมหาวิทยาลัยฯ จะเปิดรับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม จนถึงวันที่ 1 มิถุนายน 2562 ณ อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

 

    

    

ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 สโมสรกีฬาบีบีจี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) “BBG EDUCATION PROJECT” มอบโอกาสด้านการศึกษาให้แก่ เยาวชนนักกีฬา สโมสรกีฬาบีบีจี ณ ห้อง ERA อาคารสปอร์ตคอมเพล็กซ์

นำโดยคุณเอกภพ เดชเกรียงไกรสร ประธานสโมสรกีฬาบีบีจี กล่าวถึงที่มาของการดำเนินงานสโมสรและขอบคุณผู้สนับสนุน “ด้วยสโมสรกีฬาบีบีจี ก่อตั้งขึ้นอันเนื่องมาจากพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความเป็นเลิศด้านกีฬาในแก่เยาวชนเพื่อเปิดโอกาสให้พวกเขาสามารถพิสูจน์ศักยภาพของตนเองและแสดงออกให้เป็นที่ประจักษ์แก่สังคม นอกจากนักกีฬาจะได้รับการดูแล สนับสนุนในด้านชีวิตความเป็นอยู่ให้เขามีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการพัฒนาทั้งด้านร่างกายและจิตใจแล้ว สโมสรยังให้ความสำคัญในด้านการศึกษา โดยนักกีฬาเยาวชนสโมสรกีฬาบีบีจีทุกคน จะต้องได้รับศึกษาจนสำเร็จในระดับปริญญาตรีเป็นขั้นพื้นฐาน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์และต่อยอดเพิ่มโอกาสและเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพด้านกีฬา เกิดเป็นบุคลากรที่มีปะสิทธิภาพสร้างประโยชน์ให้แก่สังคมและประเทศชาติได้อย่างยั่งยืน
สำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ สโมสรรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง และต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุน คณะผู้บริหาร และคณะกรรมการมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีทุกฝ่าย ที่ตระหนักถึงความสำคัญ และมอบโอกาสด้านการศึกษาให้แก่นักกีฬาสโมสรกีฬาบีบีจีต่เนื่องเป็นปีที่สอง หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักกีฬาจะได้รับประโยชน์และสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับและประยุกต์ใช้จนบรรลุตามเป้าหมายที่พวกเราทุกฝ่ายตั้งไว้ได้ในอนาคต”
ด้าน ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า “มีความยินดีที่ได้รับเกียรติจาก สโมสรกีฬาบีบีจี ในโอกาสที่ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับ “BBG EDUACATION PROJECT” หรือ “โครงการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออนาคต” ระหว่างมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี กับ สโมสรกีฬาบีบีจี จากวัตถุประสงค์และกรอบแนวทางความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายนั้น ถือว่าเป็นการสนองพระดำริของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีโอกาสที่ดี และต้องขอชื่นชมสโมสรกีฬาบีบีจีที่มีความตั้งใจที่จะพัฒนาทักษะในด้านกีฬาให้แก่เด็กและเยาวชนเพื่อไปสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพ ซึ่งการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยครั้งที่ 46 ที่ผ่านมา นักกีฬาจากสโมสรกีฬาบีบีจีที่ได้รับทุนเรียนที่ม.กรุงเทพธนบุรี ได้ร่วมการแข่งขันเทเบิลเทนนิสและได้รับชัยชนะเหรียญทองมาอย่างน่าภาคภูมิใจซึ่งนับว่าสมเจตนารมณ์ของโครงการนี้เป็นอย่างยิ่ง จึงขอชื่นชมผู้รับทุนในโครงการนี้ที่ได้แสดงความสามารถของตนเองออกมาอย่างเต็มศักยภาพ ซึ่งทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะส่งเสริมสนับสนุนทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเพื่อให้นักศึกษาทุนBBG ได้รับประโยชน์ทางการศึกษาอย่างเต็มที่ และการให้ทุนครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือที่จะสานโครงการต่อไปในอนาคตที่ยั่งยืนตลอดไป”

ม.กรุงเทพธนบุรี ยินดีต้อนรับนักศึกษาปริญญาตรี-เอก โครงการ “NEW ERA” – “NEW LAWYER”

ผศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรับนักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก โครงการผู้บริหารยุคใหม่ NEW ERA และนักศึกษาปริญญาตรี โครงการผู้บริหารงานนิติยุคใหม่ NEW LAWYER โดยมีดร.ดวงฤทธิ์ เบ็ญจาธิกุล ชัยรุ่งเรือง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมให้การต้อนรับนักศึกษาดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารดุษฎีบัณฑิต ม.กรุงเทพธนบุรี เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2562

 

ม.กรุงเทพธนบุรีจัดพิธีรับชุดพนักงานผู้ช่วยพยาบาลของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 2

ผศ.วิทยา เบ็ญจาธิกุล รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เป็นประธานในพิธีรับชุดของนักศึกษา หลักสูตร “บัณฑิตพันธุ์ใหม่” สาขาสาธารณสุขศาสตร์ รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาด้วย โดยในพิธีดังกล่าวนักศึกษาเข้ารับชุดพนักงานผู้ช่วยพยาบาลต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ผู้ให้กำเนิดวิชาชีพพยาบาลของไทย ในการนี้มีคณะผู้บริหาร และคณาจารย์ได้ร่วมติดดอกไม้แสดงความยินดีแก่นักศึกษาด้วยที่อาคารศูนย์ปฏิบัติการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ชั้น 2 ม.กรุงเทพธนบุรี