การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในสถานศึกษาเป็นสิ่งที่หน่วยงานต่างๆให้ความสำคัญและดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ “การสอนเพศวิถีและทักษะชีวิตรอบด้านในสถานศึกษา” โดยการสนับสนุนจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไขแสง กำเนิดมี เพื่อให้นักเรียนและเยาวชนที่กำลังศึกษาได้รู้จักการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งท้องในวัยเรียน ซึ่งนายวิเชียร เนียมน้อม กล่าวว่า วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้ให้ความสำคัญกับการให้ความรู้ด้านเพศวิถีแก่นักเรียนมาโดยตลอด เพื่อให้นักเรียนซึ่งอยู่ในช่วงวัยรุ่นได้ตระหนักถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการตั้งท้องในวัยเรียนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาต่อตัวนักเรียน และพ่อแม่ผู้ปกครอง ทางด้านนายสมชาย แกมทอง ผู้อำนวยการสำนักเผยแพร่ สมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยกล่าวบรรยาย “รู้ทันอย่างไร ไม่ท้องในวัยเรียน” โดยชี้ให้นักเรียนเห็นถึงความสัมพันธ์ทางเพศในสถานศึกษาที่มีความเป็นอิสระมากขึ้น นักเรียนนักศึกษาจึงควรรู้จักวิธีการป้องกันในรูปแบบต่างๆ สิ่งที่สถานศึกษาควรดำเนินการได้แก่ การจัดการสอนเพศวิถีศึกษาที่เหมาะสมกับวัยและการพัฒนาครูผู้สอน , การให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ คุ้มครองวัยรุ่นตั้งครรภ์ให้เรียนต่อเนื่องได้อย่างเหมาะสม และมีระบบส่งต่อไปยังบริการอนามัยการเจริญพันธุ์และสวัสดิการสังคม และในปัจจุบันได้มีพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ.2559 ซึ่งเป็นกฏหมายที่มุ่งป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างบูรณาการบนพื้นฐานสิทธิของวัยรุ่น โดยมี 5 กระทรวงหลักนำไปปฏิบัติคือ กระทรวงสาธารณสุข , กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์,กระทรวงศึกษาธิการ,กระทรวงแรงงาน และกระทรวงมหาดไทย .

     

      

     

/ดำรงค์ชื่นจินดารายงาน