โรงเรียนเทศบาล 2( บ้านหาดใหญ่) สังกัดเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จัดพิธีมุทิตาคารวะครู ที่เกษียณอายุข้าราชการ ท่าน 3 อย่างสมเกียรติ ประจำปี 2563 ยิ่งใหญ่ สมเกียรติครูของแผ่นดิน

ผู้สื่อข่าว รายงานข่าวว่า เมื่อวันพุธ ที่ 30 กันยายน 2563 ทางโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ แลั คณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน เทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ ได้จัดพิธีมุทิตาคารวะครู ที่เกษียณอายุข้าราชการ ประจำปี 2563 ซึ่งในปีนี้ ทางโรงเรียนเทศบาล 2 บ้านหาดใหญ่ได้เกษียณอายุจำนวน 2 ท่านและครูลาออกก่อนเกษียณ 1 ท่านรวมเป็น 3 ท่านกตเวทิตา น้อมวันทาบูชาครู สู้เส้นชัยวัยเกษียณ โดยมี คุณครู กาญจนา นวลแก้ว คุณครู โชติ นิลมณี และ คุณครูที่ลาออกจากราชการก่อนเกษียณ คือ คุณครูชำนาญ ธนานุกิจ เพื่อให้คณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ และบุคลากรร่วมกันแสดงมุทิตาจิต และนักเรียนร่วมกันแสดงกตเวทิตาจิต แก่ครูผู้เกษียณอายุราชการ

วัชรนนท์ วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

ชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย จ.สตูล มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนช่วยเหลือนักเรียนที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ที่ห้องประชุม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล นางสำลี ลัคนาวงศ์ นายก อบต.กำแพง ในฐานะประธานชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย พร้อม พ.จ.อ.สาคร สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดสตูล และคณะกรรมการชมรมแม่บ้านท้องถิ่นไทย จ.สตูล มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ.สตูล ซึ่งนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษามีความประพฤติดี เรียนดี แต่มีฐานะครอบครัวยากจน เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน ลดภาระผู้ปกครอง เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ โดยมีนักเรียนที่ได้รับทุนการศึกษาทั้งในระดับปฐมวัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รวมทั้งสิ้นจำนวน ๑๐ ทุน ทั้งนี้ ยังได้มอบหน้ากากอนามัยให้กับตัวแทนโรงเรียนต่างๆ เพื่อส่งต่อแก่เด็กนักเรียนได้ใช้ในชีวิตประจำวันต่อไป

นิตยา แสงมณี // ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสตูล

มรท.ร่วมพิธีลงนาม MOU การเฝ้าระวังและการประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2563 ณ โรงแรม บันยัน ทรี กรุงเทพฯ ผศ.จินตนา เวชมี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี พร้อมด้วย ผศ.ดร.ณัฏฐชา หน่อทอง และ อ.กานต์ เชื้อวงศ์ อาจารย์ประจำคณะวิทยาการจัดการ เป็นผู้แทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ร่วมพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง “การเฝ้าระวังและการประเมินสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ระหว่าง 24 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ กับ กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ (กทปส) สำหรับพิธีลงนามครั้งนี้จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นภาคีเครือข่ายในการคัดเลือกสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ตลอดจนร่วมมือกันในการเชิดชูเกียรติสื่อ และรณรงค์ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ โดยได้รับเกียรติจาก คุณอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีลงนาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

โรงเรียนบ้านห้วยนา ตำบลม่วงค่อม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี จัดพิธีเปิด “พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้โบราณชัยบาดาล” ในวันพุธที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา

พิธีเปิดพิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้โบราณชัยบาดาล ได้รับเกียรติจาก ม.ล. กานตพงศ์ วรวุฒิ เป็นประธานในพิธี ประกอบพิธีเปิดแพรคลุมป้ายพิพิธภัณฑ์ นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 กล่าววัตถุประสงค์ของการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ขึ้นในโรงเรียน โดยมีนายจักร์คม วงษ์คลัง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยนา กล่าวต้อนรับผู้มีเกียรติทุกท่านที่ให้เกียรติมาร่วมในพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ประจำโรงเรียน

พิพิธภัณฑ์แหล่งเรียนรู้โบราณชัยบาดาล เป็นพิพิธภัณฑ์ประจำโรงเรียนแห่งแรกในอำเภอชัยบาดาล จัดแสดงเรื่องราวตำนานความเป็นมาของเมืองลพบุรี ลพบุรีกับพุทธประวัติที่สำคัญ ตลอดจนจัดแสดงโบราณวัตถุที่ขุดค้นพบในพื้นที่อำเภอชัยบาดาล และพื้นที่ใกล้เคียง อาทิ กำไลสำริด ขวานสำริด ลูกปัด ภาชนะ ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้โบราณจำนวนมาก เป็นแหล่งเรียนรู้แห่งใหม่ที่พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว นักเรียนนักศึกษา ตลอดจนผู้สนใจทุกท่านแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ใจรัก วงศ์ใหญ่
อนันทเศรษฐ์ เศรษฐีธร ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี