เพชรบูรณ์ นำนักเรียนอบรมให้ความรู้ด้านพลังงาน ท่องโลกปิโตรเลียม สู่การมีส่วนร่วมในการสร้างและรักษาความมั่นคงด้านพลังงานในอนาคต

กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ จัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียมแก่เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จำนวน 10 โรงเรียน ภายใต้กิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายแก่กลุ่มเยาวชนท่องโลกปิโตรเลียมประจำปี 2561 ณ โรงแรมเอสอาร์เรสซิเดนซ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีนายกฤษณ์ คงเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในการเปิดกิจกรรม
     

นางอำไพพร เหล่างาม ผู้อำนวยการสำนักบริหารกลาง กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติกล่าวว่ากิจกรรมสร้างความเข้าใจและสร้างเครือข่ายแก่กลุ่มเยาวชนหรือท่องโลกปิโตรเลียม เป็นกิจกรรมที่กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติจัดขึ้น เพื่อเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้เรียนรู้และสร้างความเข้าใจด้านพลังงานโดยเฉพาะเรื่องปิโตรเลียมหรือยังถูกต้องและสามารถเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ความรู้ต่อไปยังบุคคลอื่นในสังคมได้นอกจากนี้ยังมุ่งเน้นให้เยาวชนเข้าใจถึงคุณค่าของทรัพยากรปิโตรเลียมประโยชน์ของการอนุรักษ์พลังงาน และแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในชีวิตประจำวัน อันนำไปสู่การสร้างค่านิยมด้านการอนุรักษ์พลังงานที่ถูกต้องต่อไป โดยรูปแบบกิจกรรมที่จัดขึ้น จะเป็นการบรรยายให้ความรู้ควบคู่กับกิจกรรมสันทนาการ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านปิโตรเลียม รวมทั้งมีการแนะแนวทางการศึกษาต่อกับเยาวชนที่สนใจในสาขาวิชาชีพ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการสำรวจและการผลิตปิโตรเลียม นอกจากนี้กิจกรรมดังกล่าว เป็นกการเปิดโลกทัศน์ให้แก่เยาวชนให้มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน รวมทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รับฟังความรู้และประสบการณ์จากวิทยากร มีการแลกเปลี่ยนแนวคิดกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่มาจากต่างโรงเรียน โดยเฉพาะด้านปิโตรเลียมซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน อันจะนำไปสู่การมีส่วนร่วมในการสร้างและรักษาความมั่นคงด้านพลังงานได้ในอนาคต

     

มนสิชา คล้ายแก้ว ผู้สื่อข่าวจังหวัดเพชรบูรณ์

SCG โรงงานปูนตราช้างแก่งคอย มอบทุนการศึกษาและมอบรองเท้าของหนูให้แก่นักเรียนนักศึกษา

วันที่2สิงหาคม2561 นาย เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานมอบทะนการศึกษาและมอบรองเท้าของหนู มีนาย ภิญโญ หาญศิลวัต กรรมการผู้จัดการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย(แก่งคอย)จำกัดให้การต้อนรับและกล่าววัตถุประสงค์ในการจัดโครงการมอบทุนการศึกษาจำนวน127ทุนรวม3,026,000 บาท ให้นักนักเรียนที่มีผลการศึกษาที่มีผลสำเร็จและเตรียมการศึกษาต่อในระดับสุงขึ้นจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจนมีอาชีพ และมีการมอบรองเท้าของหนูซึ่งเป็นการจัดโครงการให้รองเท้าแก่นักเรียนยากจนและไม่มีทุนในการซื้อรองเท้าใส่ไปโรงเรียนของนักเรียนที่ขาดแคลน
จากนั้นมีมัคคุเทศก์ช้างน้อยแนะนำโรงงานการทำเหมืองแร่แบบอนุรักษ์และการฟื้นฟูเหมืองแร่ที่เลิกใช้แล้วเพื่อเป็นการคืนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กลับคืนสู่ธรรมชาติและเป็นการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้พื้นที่ด้วยพร้อมรับชมการผลิตปูนซีเมนต์ตามนโยบายโรงงานสีขาวสามรถอยู่ร่วมกับชุมชน/หมู่บ้าน แบบบูรณาการสิ่งแวดล้อมร่วมกันทั้งภาครัฐ ภาตเอกชน ภาคประชาชน “ถือทั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม”อีกด้วย

     

     

     

     

     

/ภาพข่าว  ดำรงค์  ชื่นจินดา รายงาน