โครงการอบบรมหลักสูตรเยาวชนภิวัฒน์ เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่มุ่งสร้าง เยาวชนให้มีภาวะผู้นำและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต

โครงการอบบรมหลักสูตรเยาวชนภิวัฒน์ เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่มุ่งสร้างเยาวชนให้มีภาวะผู้นำและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นางอุบลรัตน์ ลุยวิกัย รองประธานศาลฏีกา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรเยาวชนภิวัฒน์ รุ่นที่5 และเปิดการอบรมหลักสูตรเยาวชนภิวัฒน์ รุ่นที่6 โดยมีนายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ประธานหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)รุ่นที่16 พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการร่วมในพิธี ซึ่ง ดร.วาชิต รัตนเพียร ประธานหลักสูตรเยาวชนภิวัฒน์ กล่าวว่า หลักสูตรการอบรมนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความเป็นผู้นำที่ดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม รวมทั้งมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อหน้าที่การงาน สาระสำคัญของหลักสูตรมุ่งเน้นการให้ความรู้ ความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ , กระบวนการยุติธรรมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และความรู้เชิงสหวิทยาการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในส่วนของการศึกษาดูงานจะนำเยาวชนไปศึกษาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี เพื่อเรียนรู้โครงการในพระราชดำริการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดที่หมู่บ้านหนองตาเข้ม จ.บุรีรัมย์ด้วย ..

     

     

/ภาพข่าวดำรงค์ ชื่นจินดา ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรายงาน

ลูกเสือ-เนตรนารี สวนสนามเพื่อเป็นเกียรติผู้บังคับบัญชา ดีเด่นประจำปี!!

วันนี้ 4 กค.61ที่โรงเรียนรักษาทรัพย์พิทยากร อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี ดร.นเรศ บุญช่วย ผู้อำนวยการ และรองผู้อำนวยการ เป็นประธานเดินสวนสนามของลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อเป็นเกียรติเนื่องจากได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาปราจีนบุรีเขต 2 เป็นผู้บังคับบัญชาดีเด่นประจำปี พ.ศ.2561ประเภทผู้บริหารระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีลูกเสือร่วมเดินสวนสนามฯจำนวน 4 กองร้อย และเมื่อปีที่ผ่านมายังได้รับประกาศเกียรติคุณจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ เป็นผู้บังคับบัญชาดีเด่นประจำปี พ.ศ.2560 อีกด้วยนับว่าเป็นเกียรติแก่คณะ ครู-นักเรียนเป็นอย่างยิ่งจึงจัดพิธีเดินสวนสนามหลังจากได้รับใบประกาศเกียรติคุณเมื่อวันที่1 กค.61 ที่ผ่านมา…

     

     

ภาพ/ข่าว:ทองสุขสิงห์พิมพ์ ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดปราจีนบุรี/รายงาน…