โครงการอบบรมหลักสูตรเยาวชนภิวัฒน์ เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่มุ่งสร้าง เยาวชนให้มีภาวะผู้นำและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต

โครงการอบบรมหลักสูตรเยาวชนภิวัฒน์ เป็นอีกหลักสูตรหนึ่งที่มุ่งสร้างเยาวชนให้มีภาวะผู้นำและเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคตที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม นางอุบลรัตน์ ลุยวิกัย รองประธานศาลฏีกา เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรหลักสูตรเยาวชนภิวัฒน์ รุ่นที่5 และเปิดการอบรมหลักสูตรเยาวชนภิวัฒน์ รุ่นที่6 โดยมีนายฐนนท์ศรณ์ เลิศฤทธิ์ศิริกุล ประธานหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูง (บ.ย.ส.)รุ่นที่16 พร้อมด้วยคณะกรรมการฝ่ายวิชาการร่วมในพิธี ซึ่ง ดร.วาชิต รัตนเพียร ประธานหลักสูตรเยาวชนภิวัฒน์ กล่าวว่า หลักสูตรการอบรมนี้เริ่มมาตั้งแต่ปี 2556 เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนมีความเป็นผู้นำที่ดี มีระเบียบวินัย มีคุณธรรม รวมทั้งมีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและต่อหน้าที่การงาน สาระสำคัญของหลักสูตรมุ่งเน้นการให้ความรู้ ความสำคัญของสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ , กระบวนการยุติธรรมและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ และความรู้เชิงสหวิทยาการที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ในส่วนของการศึกษาดูงานจะนำเยาวชนไปศึกษาที่พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ จ.ปทุมธานี เพื่อเรียนรู้โครงการในพระราชดำริการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการศึกษาดูงานชุมชนเข้มแข็งปลอดยาเสพติดที่หมู่บ้านหนองตาเข้ม จ.บุรีรัมย์ด้วย ..

     

     

/ภาพข่าวดำรงค์ ชื่นจินดา ผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรายงาน