กิจกรรมวัน สุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2561

อนุบาลลพบุรี จัดกิจกรรม วันสุนทรภู่และ ต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561 นายสุรวิทร เจียมจิตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลพบุรี เป็นประธานพิธีเปิด วัน สุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561 ทางโรงเรียนอนุบาลลพบุรี หนังจัดวันส่งพูดเพื่อให้นักเรียน ถึงความสำคัญ คุณค่าของภาษาไทย และได้จัดกิจกรรม การแสดง  และทางโรงเรียนได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้นักเรียนตระหนักถึงโทษและพิษภัยยาเสพติดและส่งเสริมให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์

     

     

 

     

     

ใจรัก  วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย  เกตุฉาย ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี