วิทยาลัย อาชีวศึกษาสระบุรีจัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2561

วันที่14มิถุนายน2561 นางพัชรินทร์ ใบเจริญ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี เป็นประธาน เนื่องด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี ได้กำหนดให้มีการจัดพิธีไหว้ครูในวันนี้ซึ่งตรงกับวันพฤหัสสบดีที่มีการถือว่าเป็นครูเพื่อเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและยังเป็นการให้นักเรียนนักศึกษา ที่เข้ารับการศึกษาได้รำลึกถึงคุณของคูณครูอาจารย์ที่ให้ความรู้ประสาทพรวิชาความรู้ให้และยังเป็นการสร้างโอกาสให้นักเรียนได้อสดงความเคารพความกตัญญูต่อครูอาจารย์ที่ได้สอน อบรมทั้งให้วิชาและคุณธรรมจริยธรรมที่ดีแก่ศิษย์จึงได้จัดให้มีการไหว้ครู ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ36พรรษา ในช่วงเช้าจะมีนักเรียนที่เข้าศึกษาในปีแรก มีการเจิมหนังสือและให้โอวาทแก่นักเรียนและนักศึกษาได้กล่าวระลึกพระคุณครูพร้อมไหว้ครูตามลำดับโดยจัดเป็น2รอบคือรอบแรกเป็นนักเรียนชั้น ปวช,และรอบที่2เป็นนักเรียนชั้นปวส. ซึ่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรีมีจำนวนกว่า2,000คน

     

     

     

     

     

 

/ภาพข่าว   ดำรงค์   ชื่นจินดา ผู้สื่อข่าวสระบุรีรายงาน