MOU ร่วมกับ PAT ร่วมลงนาม เพื่อเตรียมความพร้อมรับเด็กและเยาวชนเข้ารับการศึกษาในเดือนพฤษภาคมนี้

หลังจากลงนามความร่วม (MOU) ระหว่างกระทรวงยุติธรรมกับซีพีออลล์และวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) กันแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมความพร้อมที่จะรับเด็กและเยาวชนเข้ารับการศึกษาในเดือนพฤษภาคมนี้
โดยนางปรีดา ดีโยธา ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณาพร้อมคณะได้ไปเยี่ยมสถานที่และระบบการเรียนการสอน รวมถึงการบริหารของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาถืวัฒน์ (PAT) และได้ร่วมชมงานหน่อนวัตกรรมและนิทรรศการวิชาการปีการศึกษา 2560 โดยนายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) และผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ และนำชมห้องปฏิบัติการเรียนการสอนผ่านระบบดาวเทียมไปยังศูนย์การเรียนทั่วประเทศ , ห้องสาธิตร้านสะดวกซื้อ และโครงการเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน ส่วนการแสดงผลงานของนักเรียนในครั้งนี้ ดร.กิตติ รัตนราษี ผอ.ฝ่ายวิชาการ กล่าวว่า ผลงานแต่ละเรื่องของนักเรียนเป็นสิ่งที่นักเรียนคิดค้นได้จากประสบการณ์การฝึกงานจนเกิดแนวคิดที่จะพัฒนาต่อยอดสร้างผลงานขึ้นใหม่ เช่น นวัตกรรมเครื่องไล่สิ่งอุดตันในท่อตู้ทำความเย็นชนิด Open Type , นวัตกรรมระบบแจ้งเตือนตู้แช่ไอศกรีม และอุปกรณ์สูบน้ำบ่อดักไขมันแบบมือ ฯลฯ และจากการเยี่ยมชมในครั้งนี้ได้ช่วยสร้างความมั่นใจระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ (PAT) กับศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาและสร้างชีวิตใหม่ให้เป็นคนดีขอสังคมได้อย่างแท้จริง ..

     

 

     

 

    

/ภาพข่าว ดำรงค์ ชื่นจินดา หนังสือพิมพ์5เหล่าทัพสระบุรีรายงาน