โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดกิจกรรมด้าน การศึกษา แหล่งเรียนรู้ ตามรอยคำขวัญจังหวัดลพบุรี

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาว่า เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ผ่านมานั้น ทางโรงเรียนอนุบาลเทศบาล เขาพระงาม ลพบุรี กิจกรรมด้าน การศึกษา แหล่งเรียนรู้ ตามรอย คําขวัญจังหวัดลพบุรี

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามรอยคำขวัญจังหวัดลพบุรี ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2563 เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศการเรียนรู้ และเพิ่มศักยภาพด้านต่าง ๆ ของผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์ตรง ด้วยการพบเห็นของจริงแทนสื่อต่าง ๆ ในห้องเรียน อีกทั้งเป็นการพัฒนาผู้เรียนในด้านสังคม และการร่วมกิจกรรมแบบหมู่คณะ ณ พระนารายณ์ราชนิเวศน์ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี