โรงเรียนวังโป่งศึกษาจัดกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียนOpen House

นายประวัติ วิภาจักษณกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่งและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน Open House ของโรงเรียนวังโป่งศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ,โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ,คณะกรรมการสถานศึกษาฯ,ผู้ปกครองนักเรียนตลอดถึง ตัวแทนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน)ก็ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดและท่านประธานฯและแขกผู้มีเกียรติได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เรียนดีและเยี่ยมชมนิทรรศการในวันนี้
นายมานะ มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา ได้กล่าวว่า การเปิดรั้วโรงเรียนประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562ในวันนี้เป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกลุ่มสาระเรียนรู้ต่างๆและผลงานของนักเรียน เป็นการส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกของนักเรียน ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน ในความสำเร็จระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่า หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือสนับสนุนในการจัดการศึกษา เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ได้อีกทางหนึ่งด้วย ในงานมีการแสดงวงดนดรีลูกทุ่งของนักเรียน การแสดงของชมรมTo Be Number One การเล่นเกมส์ตามบูธต่างๆและมีการแข่งขันกีฬาเช่นฟุตบอล,ฟุตซอลและวอลเล่ย์บอล

ยุทธ ศรทองสุข/เดชา มาลามาตย์ ภาพ/ข่าว

นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองสำนักการศึกษา​ ลงพื้น​ที่​ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน โรงเรียนวัดราชนัดดา เขตพระนคร..

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 07:00 น. นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองสำนักการศึกษา ลงพื้น​ที่​ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราชนัดดา เขตพระนคร ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย อาหาร น้ำดื่ม การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสม การป้องกันฝุ่น pm 2.5 ความพร้อมในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การกีฬา ตลอดจนทักษะทางวิชาการที่สำคัญ NT, O-NET และ RT รวมทั้งได้ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูที่ได้อุทิศตนทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ…

———-
ธีรพล ปลื้ม​ถนอม​ “พนักงาน​เทศกิจ ​ส.1 เขตพระนคร” รายงาน