ลพบุรีประธานชมรมเลขานุการและเจ้าหน้าที่เอกอัคราชฑูตประจำประเทศไทยพร้อมคณะเดินทางมามอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียนยากจนในพื้นที่ห่างไกลและถิ่นทุรกันดาร

นางสาวอัฐพร อินทร์บัวประธานชมรมเลขานุการและเจ้าหน้าที่เอกอัคราชฑูตประจำประเทศไทยพร้อมคณะได้เดินทางมาที่โรงเรียนวัดเขาหนีบ ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อมอบทุนการศึกษาจำนวน3ทุน รวมเป็นเงิน40,000 บาท และอุปกรณ์การเรียนให้กับนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและประถมศึกษา โดยมีนางสาว ณัฐฐ์รดา จารุรัตน์ ชัยกิติ ตำแหน่งครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาหนีบ พร้อมคณะครูนักเรียน กำนันผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับ
และนอกจากนี้ยังร่วมกันทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนร่วมกับจิตรอาสาสาพระราชทาน เราทำความดี ด้วยหัวใจและเด็กนักเรียนของโรงเรียนอีกด้วย
ทางด้าน นางสาวอัฐพร อินทร์บัวประธานชมรมเลขานุการและเจ้าหน้าที่เอกอัคราชฑูตประจำประเทศไทย กล่าวว่าการจัดกิจกรรมในวันนี้เป็นการรวมตัวกันของสมาชิกเลขานุการและเจ้าหน้าที่เอกอัคราชฑูตประจำประเทศไทยได้ร่วมกันระดมทุนการศึกษาเพื่อนำมามอบให้กับเด็กนักเรียนที่ด้อยโอกาสใน3ภาคได้แก่ภาคเหนือ,ภาคกลางและภาคอีสานในโรงเรียนที่อยู่ในชนบทและต่างจังหวัดเพราะอยากให้เยาวชนของชาติที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลได้รับโอกาสที่ดีในการเจริญเติบโตเพื่อเป็นกำลังของประเทศชาติต่อไป สำหรับโรงเรียนวัดเขาหนีบได้จัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล3ขวบถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งหมดจำนวน112คนมีครูและบุคลากรจำนวน7คน ครูจ้างสอนจำนวน2คน ธุรการโรงเรียน1คน นักการภารโรง 1คน ผู้ปกครองของนักเรียนส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง และมีรายได้ที่ไม่แน่นอนจึงทำให้นักเรียนในโรงเรียนมีสภาพขาดแคลนและด้อยโอกาส

ใจรัก วงศ์ใหญ่
อนันต์​ อ่ำทอง​
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

อบต.โก่งธนู ได้รับมอบหมายภารกิจจัดนิทรรศการ”ความสำเร็จในการบริหารจัดการขยะ” ในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ระหว่างวันที่ 14-23 กุมภาพันธ์ 2563

สืบเนื่องมาจากจังหวัดลพบุรี เห็นว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ และให้ประชาชนที่มาท่องเที่ยวงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ได้ร่วมกันในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและมีความเข้าใจในนโยบายจังหวัดลพบุรี ที่ได้ขับเคลื่อน ต่อยอดขยายผล การบริหารจัดการขยะจนประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะ ของ อบต.โก่งธนู ที่มีผลงานในการบริหารจัดการขยะเป็นต้นแบบแห่งการเรียนรู้ และ เป็นที่ศึกษาดูงานจากทั่วประเทศ จึงมอบหมายภารกิจให้ อบต.โก่งธนู ดำเนินการจัดนิทรรศการ จำนวน 10 วัน ณ นารายณ์ราชนิเวศ

อบต.โก่งธนู ขอเชิญชวนทุกท่าน เข้าศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านสิ่งแวดล้อม งานปลูกผักสวนครัว”บ้านนี้มีรัก ปลูกผักกินเอง” โก่งธนูโมเดล ได้ภายในงานแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช โดยมีทีมงานโก่งธนู Change For Good ประจำบูธนิทรรศการเพื่อเป็นวิทยากรบรรยายแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกวัน ตั้งแต่ 14 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

ใจรัก วงศ์ใหญ่
สำนักข่าวเดลิซันเดย์
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

โรงเรียนวังโป่งศึกษาจัดกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียนOpen House

นายประวัติ วิภาจักษณกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังโป่งและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาฯ ของโรงเรียนวังโป่งศึกษา อ.วังโป่ง จ.เพชรบูรณ์ ได้มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม เปิดรั้วโรงเรียน Open House ของโรงเรียนวังโป่งศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 ร่วมกับคณะผู้บริหารสถานศึกษา,ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น,หัวหน้าส่วนราชการ,โรงเรียนในเขตพื้นที่บริการ,คณะกรรมการสถานศึกษาฯ,ผู้ปกครองนักเรียนตลอดถึง ตัวแทนจากบริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด(มหาชน)ก็ได้เข้าร่วมในพิธีเปิดและท่านประธานฯและแขกผู้มีเกียรติได้มอบรางวัลให้กับนักเรียนที่เรียนดีและเยี่ยมชมนิทรรศการในวันนี้
นายมานะ มะสิน ผู้อำนวยการโรงเรียนวังโป่งศึกษา ได้กล่าวว่า การเปิดรั้วโรงเรียนประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562ในวันนี้เป็นการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของกลุ่มสาระเรียนรู้ต่างๆและผลงานของนักเรียน เป็นการส่งเสริมความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ในการแสดงออกของนักเรียน ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติจริง อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของโรงเรียน ในความสำเร็จระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติ ซึ่งเป็นเครื่องยืนยันได้ว่าเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพ และยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ครู ศิษย์เก่า หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือสนับสนุนในการจัดการศึกษา เป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ได้อีกทางหนึ่งด้วย ในงานมีการแสดงวงดนดรีลูกทุ่งของนักเรียน การแสดงของชมรมTo Be Number One การเล่นเกมส์ตามบูธต่างๆและมีการแข่งขันกีฬาเช่นฟุตบอล,ฟุตซอลและวอลเล่ย์บอล

ยุทธ ศรทองสุข/เดชา มาลามาตย์ ภาพ/ข่าว

นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองสำนักการศึกษา​ ลงพื้น​ที่​ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครูและนักเรียน โรงเรียนวัดราชนัดดา เขตพระนคร..

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 เวลา 07:00 น. นายประเสริฐ ฉวีอินทร์ รองสำนักการศึกษา ลงพื้น​ที่​ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดราชนัดดา เขตพระนคร ตามนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัย สุขอนามัย อาหาร น้ำดื่ม การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้เหมาะสม การป้องกันฝุ่น pm 2.5 ความพร้อมในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ การกีฬา ตลอดจนทักษะทางวิชาการที่สำคัญ NT, O-NET และ RT รวมทั้งได้ให้กำลังใจผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูที่ได้อุทิศตนทำหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มกำลังความสามารถ…

———-
ธีรพล ปลื้ม​ถนอม​ “พนักงาน​เทศกิจ ​ส.1 เขตพระนคร” รายงาน