ครบ ๑๔ วัน จำนวน ๕ ราย เพื่อนำเอกสารดังกล่าวไปใช้แสดงต่อนายจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือครอบครัว ว่าผ่านกระบวนการกักกันตัวครบ ๑๔ วันตามหลักการแล้ว เป็นผู้ที่ปลอดเชื้อโรคโควิด 19

วันเสาร์ที่ ๙ พฤษภาคม​ ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช มอบหมายให้ นายสมพงษ์ มากมณี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานมอบหนังสือรับรองให้แก่ผู้ผ่านกระบวนการกักกันตัว (Local Quarantine) สำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและเข้ามาพักอาศัยในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช ครบ ๑๔ วัน จำนวน ๕ ราย เพื่อนำเอกสารดังกล่าวไปใช้แสดงต่อนายจ้าง กำนันผู้ใหญ่บ้าน หรือครอบครัว ว่าผ่านกระบวนการกักกันตัวครบ ๑๔ วันตามหลักการแล้ว เป็นผู้ที่ปลอดเชื้อโรคโควิด 19 ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 300 ต้น

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาจากจังหวัดลพบุรี ว่าเมื่อ
วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดย นายพูลสวัสดิ์ ถือคง นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระงาม คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ซึ่งได้รับการสนับสนุนต้นไม้ จากศูนย์เพาะชำกล้าไม้ จังหวัดลพบุรี จำนวน 300 ต้น ได้แก่ ต้นมะค่า ต้นขนุน ต้นก้ามปู และต้นมะขาม ณ สวนศาตร์พระราชา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี