กอ.รมน.สิงห์บุรี จัดพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดสังฆราชาวาส พ.อ.ชายธนัญชา วาจรัต รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) จังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ผักพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้กับ วัด โรงเรียน และเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการฯ จำนวน 30 รายนำไปเพาะปลูกไว้กินเอง ลดรายจ่ายในครัวเรือน เป็นปัจจัยช่วยให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตลอดจนเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์สำรองไว้ปลูกในรุ่นต่อไป ซึ่งเป็นกลไกให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ในช่วงที่เกิดภัยพิบัติต่างๆ เช่น โรคระบาดโควิด 19 ที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบัน

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มูลนิธิชัยพัฒนา ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ดำเนินการจัดตั้ง”ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ” เพื่อเป็นที่ระลึกในวาระครบรอบ 100 ปี พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรับปรุงและพัฒนาพันธุ์พืช ให้เกษตรกรและราษฏรได้มีพืชสายพันธุ์ดี ผลผลิตมีคุณภาพทนทานต่อโรคและแมลง มุ่งหวังให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน ขาดรายได้ จากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เพื่อจะได้มีแหล่งอาหารที่ปลอดภัยไว้บริโภคเองในครอบครัว ชุมชุนอย่างถาวร และยั่งยืน

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรี

เทศบาลตำบลเขาพระงาม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ และฟังบรรยายสรุปของเทศบาลตำบลเขาพระงาม

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวว่า เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เทศบาลตำบลเขาพระงาม นำโดยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี นำโดย นายมาหะมะสอดี มะเด็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเกตุ เดินทางเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงการบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ และฟังบรรยายสรุปของเทศบาลตำบลเขาพระงาม ณ อาคาร 100 ปี หลวงพ่อพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่ วัชรนนท์ วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

กองวิชาการและแผนงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดประชุมวางแผนงาน ประจำปี วันที่ 27 พฤศจิกายน 2561-65

กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดประชุมพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 – 2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเขาพระงาม

วัชรนนท์ วงศ์ใหญ่ ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี จัดโครงการ ส่งเสริมสุขภาพจิตปฏิบัติธรรมครั้งที่ 2

นายจำเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี นำคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองลพบุรี คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล พนักงานเทศบาล เทศบาลครู ลูกจ้าง เทศบาลเมืองลพบุรี พร้อมด้วยประชาชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วม โครงการส่งเสริมสุขภาพจิตด้วยการปฏิบัติธรรม ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองลพบุรี และมี พระปลัดประยูร กิติญาโณ เจ้าคณะตำบลโคกลำพาน วัดป่าธรรมโสภณ นำพุทธศาสนิกชนเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนา และเจริญสมาธิ

 

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี