จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน”

วานนี้ (3 ธ.ค.63) เวลา 17.00 น. นายณัฐพล ธานีรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานในพิธีมหามงคลรวมศาสนา 3 ธันวาคม 2563 รวมใจภักดิ์ น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ “พ่อแห่งแผ่นดิน” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ ห้องประชุม 100 ปี หลวงพ่อแพ วัดพิกุลทอง พระอารามหลวง อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรีซึ่งพิธีมหามงคลรวมศาสนาฯ ประกอบด้วย 3 ศาสนา คือศาสนาพุทธ ศาสนาอิสลาม และศาสนาคริสต์ โดยมีหัวหน้าส่วนข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ประชาชน นักเรียน นักศึกษาร่วมในพิธีจำนวนมาก

ทั้งนี้ เพื่อให้ศาสนิกชนได้แสดงความจงรักภักดีและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ และเพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนมีจิตสำนึกที่ดีและตั้งใจปฏิบัติตนตามหลักธรรมคำสอนทางศาสนา สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรภาคเอกชน และสร้างความปรองดองสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชนทุกศาสนาต่อไป

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี รายงานข่าวมาว่า เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลเขาพระงาม จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติ และสนับสนุนการจัดงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปีะจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งมีกิจกรรมสืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน หน่วยงานทหาร (ปตอ.พัน 3) และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสร้างความรักความสามัคคี รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่และเกิดการเรียนรู้ปรัชญาแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ณ แปลงนาศูนย์กสิกรรมธรรมชาติศาสตร์พระราชา โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลเขาพระงาม

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

สโมสรพระราเมศวรลพบุรีร่วมกับคณะทันตแพทย์จังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสางานทันตกรรมเพื่อพ่อครั้งที่ 1 เพื่อน้อมรำลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563

เมื่อเวลา 10 นาฬิกา ของวันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ชั้นสองภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีลพบุรี นางวัชราภรณ์ รุ่งสาคร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดงานทันตกรรมเพื่อพ่อครั้งที่ 1 ของสโมรสรโรตารี่พระราเมศวรลพบุรี โดยมีนายกวิน ผิวเผื่อน นายกสโมสรโรตารีพระราเมศวรลพบุรี เป็นผู้กล่าวรายงานถึงการจัดกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ซึ่งมีหน่วยงานที่ร่วมกิจกรรมจิตอาสาคณะทันตแพทย์ และพยาบาลจากโรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช โรงพยาบาลท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี มาทำการตรวจรักษาและบริการ เนื่องในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 และเพื่อความเป็นสิริมงคลของประเทศ ประกอบกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเป็นวันชาติ รวมทั้งเป็นวันพ่อแห่งชาติ จึงได้กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์การบริการด้านชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน ไม่ว่าจะเป็นเยาวชน คนพิการ ผู้สูงอายุ ตลอดจนการแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพปัญหาความยากจนปัญหาการไม่รู้หนังสือ โดยทางสโมสรโรตารี่พระราเมศวรลพบุรีได้จัดหาทุนเพื่อทำกิจกรรมดังกล่าวด้วยความมุ่งมั่นในความเอาใจใส่ในทุกกิจกรรมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดใดทั้งสิ้น
นอกจากนี้ยังมีกลุ่มช่างตัดผมจิตอาสามาให้บริการในการตัดผมฟรี และรับบริจาคเงินเป็นกองทุนช่วยซับน้ำตาชาวใต้ในการเกิดอุทกภัยน้ำท่วมในครั้งนี้อีกด้วย

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

จังหวัดสิงห์บุรี จัดพิธีเปิดพุทธมณฑลวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนีกรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หัวหน้ากลาง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเปิดพุทธมณฑลจังหวัดสิงห์บุรี ณ บริเวณหน้าวัดพระนอนจักร โดยมี นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมด้วยส่วนราชการภาครัฐ ภาคเอกชน และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งจังหวัดสิงห์บุรีร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดทำโครงการเปิดพุทธมณฑลจังหวัดสิงห์บุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีและเพื่อประชาสัมพันธ์พุทธมณฑลประจำจังหวัดสิงห์บุรีและสร้างรายได้ให้กับชุมชน

เนื่องด้วยจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดสิงห์บุรี ดำเนินการจัดสร้างพุทธมณฑลประจำจังหวัดสิงห์บุรี เพื่อเป็นศูนย์กลางของการประกอบพิธีทางพุทธศาสนา องค์กรทางพุทธศาสนาเปิดโอกาสให้ภาครัฐ และประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างรักษาและพัฒนาให้เป็นพุทธศาสนสถานของส่วนรวมสำหรับประชุมดำเนินกิจกรรมศาสนาอบรมคุณธรรมจริยธรรมเป็นทางเลือกสำหรับประชาชนในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมเป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชนและเป็นสถานที่พักผ่อนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชนและเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสิงห์บุรีในอนาคต โดยได้จัดสร้างในที่สาธารณประโยชน์และที่ดินบริจาคจากคุณสมชาย คุณหญิงสุชาดา ไทยผดุงพานิช จำนวน 7 ไร่เศษ มูลค่าประมาณ 7 ล้านบาทบริเวณหน้าวัดพระนอนจักรสีห์ วรวิหาร หมู่ที่ 2 ตำบลจักรสีห์ อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ตื่นตระหนกทั้งเมือง ผู้ปกครองแห่..รับเด็กนักเรียนกลับบ้านหลังมีข่าวสิงห์บุรีตัดเชื้อโควิด-19

วันนี้(4 ธันวาคม 2563) หลังมีข่าวว่ามีผู้ติดโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี เพจ เฟสบุ๊คต่างๆ ก็แชร์กันไปเป็นจำนวนมาก มีบางเพจบอกว่าลูกของผู้ติดเชื้อเรียนอยู่ชั้น ป.3 และ ป.1 ในโรงเรียนแห่งหนึ่งแต่ไม่บอกว่าเป็นโรงเรียนอะไร ทำให้ผู้ปกครองที่เห็นเพจเป็นห่วงบุตรหลานของตนเอง เดินทางไปรับเด็กนักเรียนกลับบ้านกันตั้งแต่กลางวันกันเป็นจำนวนมาก หลายโรงเรียนซึ่งส่วนมากเป็นโรงเรียนระดับอนุบาลและชั้นประถมศึกษา ซึ่งครูและทางโรงเรียนก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ก็ต้องปล่อยให้นักเรียนกลับบ้านไปกับผู้ปกครอง บางโรงเรียนที่เคยมีการเรียนพิเศษในช่วงเลิกเรียนตอนเย็นก็ประกาศยกเลิกการเรียนพิเศษ และบอกผู้ปกครองให้คอยติดตามข่าวสารจากทางโรงเรียนว่าจะมีการสั่งปิดโรงเรียนหรือไม่อย่างไร

จากการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นได้รับการยืนยันว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในจังหวัดสิงห์บุรีจริง เป็นหญิงวัย 51 ปี ทำงานในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียง ซึ่งไม่มีบุตรที่อยู่ระหว่างเรียนหนังสือ บุตรโตและทำงานหมดแล้ว

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรี

พระเทพปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ประธานสภาวิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม

ให้พระครูปลัดกฤต ฐิตวิริโย ( ครูบาโต)​ ผู้ช่วยเจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดเจ็ดยอดพระอารามหลวง.. รองเจ้าคณะตำบลป่าเมี่ยง -​เทพเสด็จฯ วัดพระบาทปางแฟน ตำบลป่าเมี่ยง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่.. ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในพิธีซ้อมรับประสาทปริญญาบัตร มุทิตาจิต พุทธศาสตรบัณฑิต มหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ และผู้รับเข็มเกียรติคุณ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ หอประชุมอุทยานหลวงราชพฤกษ์เชียงใหม่ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓