ผบช.สตส. ตรวจสอบบัญชีการเงิน กก.๒ บก.ทท.๒ จว.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค.๖๑ พล.ต.ท.สาโรช นิ่มเจริญ ผบช.สตส. ได้มาเป็นประธานการประชุมสรุปผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการพัสดุ ของ ฝตส.๓ ตส.๒ ชุดตรวจสอบที่ ๒ โดย พ.ต.ท.หญิง สมศรี วิจารณกุล รอง ผกก.ฝตส.๓ ตส.๒ กับพวก ๒ นาย ที่กก.๒ บก.ทท.๒ จว.เชียงใหม่ โดยมี พ.ต.อ.ระยอง ยังอยู่ รอง ผบก.ทท.๒ พ.ต.อ.อดุลย์ ศรีจันทร์ต๊ะ ผกก.๒ บก.ทท.๒ พ.ต.อ.พูลสวัสดิ์ ครจำนงค์  ผกก.ฝอ.บก.ทท.๒ ผู้สังเกตการณ์ และข้าราชการตำรวจผู้เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุมรับฟัง

     

     

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ สร้างชื่อรับรางวัลนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่

วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี สร้างชื่อเสียงระดับจังหวัด ด้วยนักศึกษาระดับ ปวส.2 แผนกช่างยนต์ ได้แก่ นายจักรพรรดิ สำราญพานิช, นายกษมา เกษสาคร และ นายธนวัฒน์ แทนเดช หลังได้รับรางวัลการแข่งขันประกวดนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับภาคกลาง ของสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

นอกจากนี้ นักศึกษา ปวส. ของวิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ จะเข้าร่วมแข่งขันในระดับประเทศอีกครั้ง ในวันที่ 28 ก.พ. – 3 มี.ค. 2561 ณ ศูนย์การค้า เดอะฮับเซียร์รังสิต จ.ปทุมธานี

ใจรัก วงศ์ใหญ่  ข่าว/ภาพ  ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จังหวัดลพบุรี

สระบุรี สร้างการเรียนรู้เน็ตประชารัฐ ก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

วันนี้ 17 มกราคม 2561 นาย เกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เปิดโครงการสร้างการเรียนรู้ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตในชุมชน เป็นการยกระดับพื้นฐานด้านคมนาคม เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสระบุรี ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มอบให้บริษัท TOT จำกัด (มหาชน) ดำเนินโครงการยกระดับสร้างพื้นฐาน โดยการขยายเครือข่ายอินเตอร์เน็ตให้เข้าสู่หมู่บ้าน ชุมชน พื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีโอกาสเข้าถึงการบริการของภาครัฐ ที่มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง และระบบสายใยแก้วเคเบิ้ล สำหรับใช้ประโยชน์ในชุมชนโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อนำพาประเทศก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

เทคโนโลยีดิจิทัล มีการติดตั้งกว่า 24,700 หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ครอบคลุม 5 ภูมิภาคทั่วประเทศไทย เพื่อสร้างกิจกรรมสร้างการเรียนรู้ และส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ในชุมชน ในกลุ่มผู้นำชุมชน นักเรียนเยาวชน อาสาสมัคร (อสม.) โดยมีกำหนดแล้วเสร็จ ในเดือนกุมภาพันธ์ 2561 คาดว่าจะมีประชาชนได้ใช้ประโยชน์ในเบื้องต้นกว่า 100,000 คน ในจังหวัดสระบุรี

ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดารายงาน

นายกฯ มอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ วันครู ประจำปี 2561

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีงานวันครู ซึ่งคุรุสภาจัดขึ้นเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ที่หอประชุมคุรุสภา ยกย่องเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ โดยนายกรัฐมนตรีมอบคำขวัญวันครูปีนี้ว่า “ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา” โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบรางวัลผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติให้กับ นายณรงค์ศักดิ์ ภูมิศรีสอาด ผู้แทนผู้รับมอบใบอนุญาติวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับรางวัล

     

โดยคุรุสภาเห็นว่า เป็นสถาบันที่ผลิตบุคลากรภาคธุรกิจสู่มืออาชีพ เพื่อสร้างผลผลิตให้ตรงตามความต้องการของภาคธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจการค้าปลีกแบบร้านสะดวกซื้อ ซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษ ถือเป็นการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษาในประเทศไทยให้เกิดการยอมรับ เปิดโอกาสให้เยาวชนได้มีทางเลือก จนได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบ “Excellent Model “ สาขาธุรกิจค้าปลีก

ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดารายงาน

 

คณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงพื้นที่เขตกองทัพภาคที่1ลงพื้นที่จ.สระบุรี

พลตรีชวการ คมคาย หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคงในระดับพื้นที่ในเขตกองทัพภาคที่1 พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสระบุรี พร้อมร่วมประชุมบูรณางานด้านความมั่นคงกับส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดสระบุรี มีพันเอกเพิ่มศักดิ์ ขุนโขลน รอง กอ.รมน.จังหวัดสระบุรี พร้อมส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ และร่วมประชุม ณ ห้องประชุม POC ศาลากลางจังหวัดสระบุรี

โดยในการประชุมร่วมกับหน่วยงานในจังหวัดครั้งนี้ เพื่อนำยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงแห่งชาติ มาบูรณาการงานด้านความมั่นคงให้สอดคล้องกับพื้นที่ และยุทธศาสตร์ของทางจังหวัด ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้บรรยายสรุปภาพรวมในส่วนจังหวัดสระบุรีทั้งแผนงาน และโครงการต่างๆ ให้คณะฯได้รับทราบ ซึ่งก็ได้ดำเนินเป็นไปตามเป้าหมายไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง

ทั้งนี้ หัวหน้าสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาเพื่อความมั่นคง กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันพบว่า มีปัญหาด้านความมั่นคงอยู่มาก หลากหลายรูปแบบ จากเดิมที่ทุกคนจะมองว่า ปัญหาด้านความมั่นคงนั้นเกี่ยวข้องกับงานทางด้านทหารและตำรวจเป็นหลัก แต่ปัจจุบันสถานการณ์เริ่มเปลี่ยนแปลง ดังนั้นการที่จะสร้างความมั่นคงให้เกิดขึ้นในพื้นที่ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องนำเอาเรื่องของการพัฒนาด้านต่างๆ เข้ามาบูรณาการเข้าด้วยกัน ซึ่งในการจัดทำแผนด้านความมั่นคง จะยึดในรูปแบบของคณะอนุกรรมการ ซึ่งจะมีผู้แทนทางทหารร่วมอยู่ด้วย และผู้แทนทางทหารจะเป็นผู้ชี้ให้เห็นถึงมุมมองของทหาร ในการมองด้านความมั่นคงมีอะไรบ้าง อาจจะมองต่างจากทางฝ่ายตำรวจ หรือฝ่ายปกครอง โดยจะนำประเด็นหรือปัญหา มาร่วมกันบูรณาการในการวิเคราะห์ และสังเคราะห์ เพื่อให้การบริหารจัดการการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ภาพข่าวดำรงค์ชื่นจินดารายงาน

เทศบาลเขาสามยอด ต้อนรับเทศบาลตำบลที่วังจากแดนใต้ ศึกษาดูงานการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 เทศบาลเมืองเขาสามยอด จังหวัดลพบุรี  นำโดย นางสายใจ เลิศวิริยะประภา นายกเทศมนตรีเมืองเขาสามยอด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภา และพนักงานเทศลาบเมืองเขาสามยอด ร่วมกัน ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลที่วัง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 45 ท่าน เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นอกจากนี้ ยังอุดหนุนสินค้าชุมชน และเยี่ยมชมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองเขาสามยอด ร.31 พัน 1 รอ. โดยประชาชนชาวตำบลเขาสามยอด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นอย่างดี

ใจรัก วงศ์ใหญ่ ข่าว/ภาพ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ จ.ลพบุรี