แถลงการณ์ ฉบับ 4

แถลงการณ์ ฉบับ 4 ในหลวง พระอาการดีขึ้น อุณหภูมิพระวรกายลดลง

สำนักพระราชวังแถลงการณ์ฉบับที่ 4 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระอาการดีขึ้น อุณหภูมิพระวรกายลดลง เริ่มเสวยพระกระยาหารได้