ธนาคาร ธ.ก.ส. จังหวัดสระบุรีจัดชี้แจงและสัมมนากับองค์กรและสมาชิก กฟก. และสร้างความเข้าใจการแก้ปัญหาภาระหนี้สินภาคเกษตรกร

วันนี้28กุมภาพันธ์2561 นาย สยาม สือพัฒธิมา ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสระบุรีพร้อม นาย กล้าณรงค์ ไชยเสน ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดสระบุรีได้จัดการสัมมนาสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรจังหวัดสระบุรี ณ โรงแรมเกี่ยวอัน สระบุรีมีสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเกตรกรและองค์กรเข้าร่วมสัมมนา กว่า150คน

 

      
เนื่องจากสภาวะปัจจุบันนี้ ภาคเกษตรกรรมต้องประสบปัญหาวิกฤตภัยธรรมชาติจนกระทั้งสภาพอากาศที่แปรปวนในของแต่ละวันในพื้นจังหวัดสระบุรี มีทั้งน้ำแล้ง น้ำท่วม และโรคระบาด พร้อมราคาสินค้าที่ตกต่ำ ตามสภาวะตลาดที่ผันพรวนอยู่ตลอดเวลาร่วมถึงผลผลิตตกต่ำจึงเป็นสาเหตุทำให้เกษตรกรและภาคเกษตรกรรมต้องมีภาระหนี้สินในภาคครัวเรือนเพิ่มมากขึ้นจนเกษตรกรไม่สมารถแก้ไขปัญหาภาระหนี้สินที่อยู่กับธนาคารได้ จนเป็นการนำไปสู่ความขัดแย้งได้นั้น ทางกลุ่มองค์กร และสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรทำการเรียกร้องแทนเกษตรกรทั้งประเทศเพื่อให้ภาครัฐและธนาคารเข้ามาช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรอย่างจริงจังเพื่อให้ส่วนราชการหรือกลุ่มองค์กรและสมาชิก (กฟก.)เข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาดังนั้นทางธนาคาร ธ.ก.ส.จังหวัดสระบุรี จึงได้จัดการสัมมนาสร้างความเข้าใจ และบทบาทหน้าที่และการเข้าใจเรื่องภาระหนี้สินที่มีต่อธนาคาร ธ.ก.ส.จังหวัดสระบุรีจึงให้การดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะเกษตรกรที่เป็นลูกค้าซึ่งทางธนาคารธ.ก.ส.จังหวัดสระบุรีได้ดูแลอยู่แล้ว บางครั้งลูกค้าอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือเกิดการสับสนเพื่อมิให้เกิดการเข้าใจผิดและเกิดการขัดแย้งในอนาคตนั้นด้านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสระบุรีจึงจัดสัมมนาการแก้ไขปัญหาข้างต้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

   

/ภาพข่าว   ดำรงค์   ชื่นจินดา  หนังสือพิมพ์  5 เหล่าทัพสระบุรีรายงาน