ราคาทองเช้านี้ขึ้นพรวด250บาท ทองรูปพรรณขายออกบาทละ21,300บาท

สมาคมค้าทองคำ รายงานราคาทองคำ ประจำวันที่ 5 เมษายน 2560 โดยเปิดตลาดราคาทองคำปรับขึ้น 250 บาท ดังนี้
ทองคำแท่ง
รับซื้อ 20,700.00 บาท ขายออก 20,800.00 บาท
ทองรูปพรรณ
รับซื้อ 20,329.56 บาท ขายออก 21,300.00 บาท

ประกาศแล้ว! รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ฉบับที่20 รวม 279 มาตรา

6 เม.ย.60 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก ลงวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๐ เผยแพร่ “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐” โดยมีทั้งหมด ๒๗๙ มาตรา

ผู้รับสนองพระราชโองการ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
คลิกอ่านรายละเอียด “รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐”