นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี กำชับห้ามจัดให้มีการเล่นการพนันในวัด

นายประวีณ แจ่มศักดิ์ นายอำเภอเมืองสิงห์บุรี เปิดเผยว่า ด้วยปัจจุบันมีวัดบางแห่งในเขตอำเภอเมืองสิงห์บุรีได้จัดงานวัด โดยจัดให้มีการสอยดาวหรือตักไข่ การกุศลขึ้น เพื่อหารายได้เข้าวัด ซึ่งวิธีการดังกล่าวเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการพนันไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ เนื่องจากการสอยดาวหรือตักไข่การกุศลเป็นการพนันที่อยู่ในบัญชีการพนันตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2503)ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 ข้อ ค.(6) จับฉลากด้วยวิธีการใดๆ ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีนโยบายอนุมัติให้มีการเล่นการพนันเฉพาะกรณีที่จัดขึ้นเนื่องในงานกาชาดหรืองานประจำปีของจังหวัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารายได้มอบให้กาชาดไว้ใช้จ่ายในกิจกรรมสาธารณกุศลต่างๆและสถานที่เล่นจะต้องไม่อยู่ในบริเวณโรงเรียนหรือวัด และตามระเบียบมหาเถรสมาคมด้วยการจัดงานวัด พ.ศ.2537 ข้อ 7 การจัดงานวัดทุกประเภท ห้ามมีให้มี(2)การพนันและการหารายได้โดยวิธีเสี่ยงโชคเลียนแบบพนัน
ที่ว่าการอำเภอเมืองสิงห์บุรี พิจารณาแล้วเห็นว่าการสอยดาวหรือตักไข่การกุศล เป็นการพนันตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ.2503)ออกตามความในพระราชบัญญัติการพนันพุทธศักราช 2478 ข้อ ค(6)จับฉลากด้วยวิธีการใดๆดังนั้นจึงขอให้กำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯ ทุกหมู่บ้านแจ้งวัดในตำบล หมู่บ้าน ที่จะจัดงานวัดให้งดการจัดให้มีการเล่นการพนันในงานวัดโดยเด็ดขาดและห้ามมิให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านไปเกี่ยวข้องกับการจัดให้มีการเล่นการพนันโดยเด็ดขาด หากพบว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดจะดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

    

กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่วจ.สิงห์บุรี