จังหวัดสิงห์บุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สิงห์บุรีเมืองน่าอยู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันที่19สิงหาคม 2563 เวลา 09.00น.
นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา สิงห์บุรีเมืองน่าอยู่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมกันทุกอำเภอ ทุกหมู่บ้าน และทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ และถางหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ณ บริเวณหนองหัวดอน หมู่ที่ 1 ตำบลหัวป่า อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของต้นไม้ และพร้อมใจที่จะร่วมกันปลูกต้นไม้ทำความดี เพื่อสนองแนวทางตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการที่จะอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าไม้ และรักษาระบบนิเวศทางสิ่งแวดล้อม หนองหัวดอนแห่งนี้เป็นสถานที่เพาะพันธุ์สัตว์น้ำและสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติของชุมชนอีกด้วย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน

by:กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าว ประจำจังหวัดสิงห์บุรี

สิงห์บุรี เทรนเจ้าหน้าที่เร่งเบิกจ่ายงบประมาณหลังโควิด-19 ซาลง

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 สำนักงานคลังจังหวัดสิงห์บุรี ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการพัสดุ ของหน่วยงานราชการ ทั้งภูมิภาคและท้องถิ่น ตามโครงการ “การเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 จังหวัดสิงห์บุรี” ขึ้นที่ห้องประชุมจุฑามาศ ภัตตาคารไพบูลย์ไก่ย่าง อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีนายสมเจตน์ มีแสงพราว คลังจังหวัดสิงห์บุรี เป็นประธานเปิดการอบรม มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานด้านการเงินการพัสดุจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมอบรมจำนวนกว่า 150 คน

วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อเป็นการให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการพัสดุ ในเรื่องของระเบียบหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินตามกฎหมาย และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการเร่งรัดในการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐให้มากขึ้น ทั้งนี้สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่ผ่านมาส่งผลให้ผลการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานราชการต่างๆ ในจังหวัดสิงห์บุรี ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ว่างไว้ ซึ่งในขณะนี้เหลือเวลาเพียงแค่เดือนกว่าก็จะสิ้นสุดปีงบประมาณแล้ว

by:กชกร พวยไพบูลย์
ผู้สื่อข่าวประจำจังหวัดสิงห์บุรี

ผู้ตรวจ ราชการ สํานักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 1 ลงพื้นที่ เขตอำเภอเมืองลพบุรี ตรวจโครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร

สำนักข่าวเดลิซันเดย์ รายงานมาจากจังหวัดลพบุรีว่าเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 เวลา09.45น.
นายพีระ ทองโพธิ์ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีเขตตรวจราชการที่1 ร่วมกับคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการในพื้นที่อำเภอเมืองลพบุรี :โครงการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ การก่อสร้างท่อระบายน้ำห้วยซับเหล็ก ระยะที่2 ตำบลโคกตูม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งของอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี

เพชรบูรณ์ เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยรข้อพิพาทจังหวัดเพชรบูรณ์

นายพงษ์พิทยา ธนไกรศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยรข้อพิพาทสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ ที่ทำการสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ ศูนย์ราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ อาคาร 2 โดยมีผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัว อัยการจังหวัด อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ เข้าร่วมพิธี โดยศูนย์แห่งนี้ มีอำนาจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททางแพ่งที่มีทุนทรัพย์ไม่เกินห้าล้านบาท และข้อพิพาททางอาญาความผิดอันยอมความได้ และความผิดลหุโทษ ซึ่งข้อตกลงที่ทำขึ้นจะมีผลบังคับใช้ตามกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. ๒๕๖๒ อันจะทำให้เป็นการลดปริมาณคดีขึ้นสู่ศาล ลดขั้นตอนรวมทั้งค่าใช้จ่ายของประชาชน

วิไลวรรณ หาญกลิ้ง/มนสิชา คล้ายแก้ว

นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิด โครงการอบรมพระราชดำริด้าน สาธารณสุข เทศบาลเมืองลพบุรี

นายจําเริญ สละชีพ นายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขเทศบาลเมืองลพบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รอบที่ ๑ พร้อมด้วย นายสมชัย อินปุระ รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี ว่าที่ร้อยโท ดร.จตุรงค์ ศิริพานิชกร รองนายกเทศมนตรีเมืองลพบุรี คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองลพบุรี หัวหน้าส่วนราชการเทศบาลเมืองลพบุรี ประธานชุมชน คณะกรรมการชุมชน ผู้แทนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี เข้าร่วมในการอบรมในครั้งนี้ ที่ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลเมืองลพบุรี อ.เมือง จ.ลพบุรี

ใจรัก วงศ์ใหญ่
ปิยพล สินศิริวงศ์สุบรรณวัชร
ศูนย์ข่าวหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ
จังหวัดลพบุรี