เพชรบูรณ์ เทศบาลตำบลท้ายดง จัดอบรมศึกษาดูงานโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2563

นายภาคภูมิ ศรีสมวงค์ นายกเทศมนตรีตำบลท้ายดง อำเภอวังโป่ง จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปี 2563 โดยได้นำผู้บริหาร,พนักงาน,ผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่จำนวน 60 คนมาศึกษาดูงานที่อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุและผู้พิการมีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า มีศักดิ์ศรี พึ่งตนเองได้ เพื่อเป็นการพัฒนาความคิดและมีความรู้ที่เกิดจากประสบการณ์ในการศึกษาดูงานและนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ตลอดถึงเป็นการทำกิจกรรมร่วมกัน ทำให้เกิดความความสามัคคีขึ้นอีกด้วย สำหรับการศึกษาดูงาน ในครั้งนี้ได้เดินทางไปที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ บ้านผารังหมี ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง และเยี่ยมชมศึกษาธรรมชาติเชิงนิเวศน์ที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล ตำบลบ้านมุง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก

ภาพ/ข่าว ยุทธ ศรีทองสุข

ภารกิจด้านการฝึกทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกองทัพบกไทยและสหรัฐอเมริกา ภายใต้รหัส “ HANUMAN GUARDIAN 2020 ” ยังเข้มข้นในด้านเทคนิคการใช้อาวุธ การบำรุงรักษา รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ

ภารกิจด้านการฝึกทักษะเพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับกองทัพบกไทยและสหรัฐอเมริกา ภายใต้รหัส “ HANUMAN GUARDIAN 2020 ” ยังเข้มข้นในด้านเทคนิคการใช้อาวุธ การบำรุงรักษา รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ต่างๆ

การฝึกยุทธวิธีทางทหารในการปฏิบัติการของทหารราบยานเกราะระดับหมวด ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นครั้งแรกที่นำเอายานยนต์หุ้มเกราะ STRYKER เข้าร่วมในการฝึก ภายใต้รหัส “ HANUMAN GUARDIAN 2020 ” ที่กองพลทหารราบที่ 11 ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ล่าสุดกำลังพลยังคงทำการฝึกอย่างเข้มข้นสอดรับผสมผสาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างลงตัวทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ โดยได้มีการฝึกปฏิบัติกับยานเกราะ STRYKER ในเรื่องของอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆ ประจำรถ เพื่อเรียนรู้การประกอบอาวุธปืน การบำรุงรักษาดูแล และการนำมาใช้งานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยการฝึก ภายใต้รหัส “ HANUMAN GUARDIAN 2020 ” นั้น ได้จัดขึ้นก็เพื่อเป็นการเพิ่มพูนศักยภาพร่างกายของกำลังพล ให้เกิดขีดความสามารถสูงสุดในการปฏิบัติงาน และก้าวสู่การเป็น Strong Army ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก

ทีมข่าวเฉพาะกิจหนังสือพิมพ์ 5 เหล่าทัพ