ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน ที่ 10 เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ

ผู้สื่อข่าวรายงานมาจากตะวันลพบุรีในวันนี้ว่า. ในวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. นายสุชาติ เจริญศรี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทาน
ที่ 10 พร้อมด้วยนายอรรถพร ปัญญาโฉม รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 10 ผู้อำนวยการส่วน ผู้อำนวยการโครงการ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านระบบเครือข่าย (Video Conference) ณ ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ สำนักงานชลประทานที่ 10 ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพื่อให้การติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำในปัจจุบันมีความต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์

    

   

   

   

 

ใจรัก. วงศ์ใหญ่ ข่าว/ สมชาย. เกตุฉาย. ภาพ/ ศูนย์ข่าว 5 เหล่าทัพ. จังหวัดลพบุรี

นักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยเกาหลีให้ความสนใจต่อระบบการศึกษาอาชีวศึกษาของไทยเพื่อนำไปปรับใช้ในการเรียนการสอน

ที่วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ นายวิเชียร เนียมน้อม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ได้ให้การต้อนรับนายกิตติธัช ออไอศูรย์ และ Mr.Cho Hong Yong ซึ่งเป็นนักศึกษาระดับปริญญาเอกจากภาควิชาเกษตรและอาชีวศึกษา สาขาอาชีวศึกษาและการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล (Seoul National University) สาธารณรัฐเกาหลีกำลังศึกษาในระดับปริญญาเอกและมีความสนใจถึงกระบวนการจัดการเรียนการสอนในระบบทวิภาคีและระบบสายงานอาชีวศึกษาของวิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ โอกาสนี้ นายวัชระ เกษสำลี ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร วิทยาลัยฯได้กล่าวบรรยายสรุปถึงระบบการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีที่ให้ความสำคัญต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติงานจริง เพื่อให้ผู้เรียนได้ทราบทั้งทฤษฎี วิชาการ และมีทักษะในการปฏิบัติงานได้จริง (Work Based Learning)เมื่อจบการศึกษาแล้วจะสามารถประกอบอาชีพได้ทันที และสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน การศึกษาดูงานครั้งนี้ นักศึกษาจากเกาหลีได้ให้ความสนใจต่อระบบการจัดการเรียนการสอนทวิภาคี , การจัดร้านสะดวกซื้อ และการจัดการเรียนการสอนด้วยรูปแบบ Conference ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในประเทศเกาหลีได้เรียนรู้ถึงการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาของไทย ซึ่งสาธารณรัฐเกาหลีก็มีการจัดการเรียนการสอนในสายอาชีวศึกษาเช่นเดียวกันประเทศไทยด้วย

     

      

/ภาพข่าว  ดำรงค์ ชื่นจินดารายงาน